Delårsrapport 2, 2014

Kommunfullmäktiges riktlinjer

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för ekonomistyrning som anger hur nämnder skall hantera prognostiserade budgetunderskott.

I de fall utfallsprognos/delårsrapport visar på prognostiserat underskott i förhållande till budget skall förslag till åtgärder presenteras på sammanträdet efter att utfallsprognos/delårsrapport behandlats av nämnd. Åtgärderna skall vara så utformade att nämndens nettokostnader senast till utgången av innevarande budgetår når överensstämmelse med budget.

Som en överordnad princip gäller att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande vad avser såväl ekonomiska ramar som mål och riktlinjer. Verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida varken kommunbidrag eller investeringsram.

Inför årsbokslutet

Föreliggande delårsrapport visar att kommunen riskerar att inte uppnå det lagstadgade balanskravet. En stor andel av prognostiserade underskott uppkommer i verksamheter som helt eller delvis undantagits från fullmäktiges krav på att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomiskt bistånd, hemlöshet, personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken samt statsbidrag till flyktingmottagning. Efter särskild framställan efter delårsrapport januari-april har kommunfullmäktige undantagit tekniska nämndens budgeterade exploateringsvinster från kravet på budgetbalans. För övriga verksamheter budgeten bindande.

Om nämnder som nu prognostiserar underskott anpassar sin kostnadsnivå enligt givna riktlinjer kan balanskravet uppnås.

För att säkerställa en reserv för negativa händelser som kan inträffa under resten av året bör övriga nämnder iaktta återhållsamhet att påbörja ny verksamhet för att därigenom trygga en låg nettokostnadsökning för kommunen som helhet.

Nedanstående nämnder skall enligt gällande riktlinjer besluta om åtgärder för ekonomisk balans under året.

Nämnder med underskott att åtgärda
Underskott
Kommunfullmäktige 1 Mkr
Teknisk nämnd 32 Mkr
Förskolenämnd 10 Mkr
Stadsområdesnämnd Norr 4 Mkr
Stadsområdenämnd Öster 10 Mkr
Stadsområdesnämnd Söder 19 Mkr
Stadsområdesnämnd Innerstaden 26 Mkr
Stadsområdesnämnd Väster  9 Mkr
Överförmyndarnämnd 8 Mkr

 

Till toppen