Delårsrapport 2, 2014

Kommunens bolag

Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %.

Förändringar under perioden

Den 1 januari 2014 ska större bolag tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1 (K3). Den nya redovisningsprincipen innebär kortfattat att bolagens anläggningstillgångar delas upp i byggnadskomponenter med individuell avskrivningstid.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 3 638 Mkr under perioden januari-augusti. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande:

Omsättning, Mkr
jan-aug 2014 Ägarandel
MKB-koncernen 1 243 100,0%
SYSAV-koncernen 516 46,0%
VA Syd (kommunalförbund) 620 70,4%
CMP, Copenhagen Malmo Port 536 27,5%

 

För perioden redovisas betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 196 Mkr samt av Copenhagen Malmo Port med 72 Mkr.

I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 222 Mkr samt av Copenhagen Malmo Port med 86 Mkr.

Kommunen har till och med 31 augusti erhållit 48,4 Mkr kronor i utdelning varav 30 Mkr från MKB, 17,2 Mkr från CMP och 1,2 Mkr från övriga.

Till toppen