Delårsrapport 2, 2014
Belopp i Mkr MALMÖ STAD
Not Budget
helår 2014
Prognos
helår 2014
Resultat
jan-aug 2014
 Resultat
helår 2013
Verksamhetens intäkter 1 2 219 3 422
Verksamhetens kostnader 2 -11 496 -17 225
Avskrivningar 3 -520 -745
Verksamhetens nettokostnader -15 233 -15 351 -9 797
-14 548
Skatteintäkter 4 10 736 10 801 7 187 10 406
Generella statsbidrag och utjämning 5 4 449 4 465 2 974 4 314
Finansiella intäkter 6 176 207 148 176
Finansiella kostnader 7 -207 -121 -74 -194
Resultat före extraordinära poster  -79 1 438 154
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Skatt/latent skatt 0 0 0 0
PERIODENS RESULTAT -79 1 438 154

 

Sammanställd redovisning

Belopp i Mkr MALMÖ STAD
Not Prognos
helår 2014
Resultat
jan-aug 2014
Verksamhetens intäkter 1 2 219
Verksamhetens kostnader 2 -12 892
Avskrivningar 3 -837
Verksamhetens nettokostnader -14 874
-9 397
Skatteintäkter 4 10 801 7 187
Generella statsbidrag och utjämning 5 4 465 2 974
Finansiella intäkter 6 146 86
Finansiella kostnader 7 -324 -233
Resultat före extraordinära poster  214 617
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Skatt/latent skatt -3 -42
PERIODENS RESULTAT 211 575

Till toppen