Delårsrapport 2, 2014

Belopp i Mkr

Malmö stad Sammanställd redovisning
jan-aug 2014 jan-aug 2014
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 438 575
Justering för av- och nedskrivningar 520 837
Justering för realisationsvinster -28 -28
Justering för exploateringsvinster -65 -65
Justering för pensionsavsättning 38 42
Justering för andra avsättningar 4 5
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt 0 -21
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 6
Netto från löpande verksamhet 907
1 351
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 -10
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar -1 325 -1 914
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 54 57
Investering i finansiella anläggningstillgångar -7 -406
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 261
Netto från investeringsverksamhet -1 278
-2 012
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder 1 833 2 176
Minskning av långfristiga skulder -8 -1 097
Ökning av långfristiga fordringar -1 224 -35
Minskning av långfristiga fordringar 86 7
Nyemissioner 0 0
Netto från finansieringsverksamhet 687 1 051
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager -2 -3
Exploatering 1 1
Försäljning av exploateringsmark 75 75
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 156 120
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -351 -424
Netto från kapitalbindning -121 -231
Periodens kassaflöde 195 159
Likvida medel vid årets början 659 905
Likvida medel vid periodens slut 854 1 064
Räntebärande nettotillgång/-skuld årets början - 1 143 -8 379
Ökning/minskning av räntebärande fodringar 1 088 121
Ökning/minskning av likvida medel 195 159
Ökning/minskning av räntebärande skulder -1 839 -930
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets slut -1 699
-9 029

 

Till toppen