Delårsrapport 2, 2013

Kommunfullmäktiges mål i budget 2013

I budgeten för 2013 beslutade kommunfullmäktige om 27 mål för verksamheten samt indikatorer genom vilka måluppfyllelse ska mätas. Nedanstående tabell utgör en översikt över de 10 mål för vilka det finns indikatorer att följa upp avseende första halvåret 2013.

Trafikljus signalerar graden av måluppfyllelse. Vitt trafikljus indikerar att bedömning av måluppfyllelse ej kunnat göras till följd av att exempelvis mätning ej kunnat göras eller att mätmetoden förändrats sedan föregående mätning.

Mål-
nummer
Mål Trafikljus
Mål 1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Förändringen av andelen unga malmöbor
i arbete eller studier
Mål 2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier
Mål 6 Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Förändringen av elevernas måluppfyllelse
Mål 9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete
Mål 11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med ”Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering”
Mål 14 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar
Mål 15 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna
Mål 16 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den
totala befolkningen
Förändringen av andelen medarbetare med
utländsk bakgrund på alla nivåer
Mål 21 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor
Mål 23 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra
hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriterier
Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av Miljöstyrningsrådets kriterier

Till toppen