Delårsrapport 2, 2013

Konjunkturen

I augusti 2013 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting följande beskrivning av den ekonomiska utvecklingen:

Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och vi förutser att konjunkturen blir starkare framöver. Återhämtningen kommer dock initialt att bli svag.

Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 %, marginellt mer än tillväxten på våra viktigaste exportmarknader. Det är samma låga tillväxttal som 2012 och innebär en nedjustering i förhållande till vår föregående prognos.

Även tillväxtprognosen för 2014 har justerats ned något till 2,4 %. Skatteunderlagsprognosen har trots det ändrats endast marginellt jämfört med aprilprognosen. Skatteunderlaget växer med 3,5 % 2013 och med 3,2 % 2014. I reala termer motsvarar det en tillväxt på 1,5 respektive 0,9 %.

Till toppen