Delårsrapport 2, 2013

Resultat januari-juni

Totalt resultat kommunen

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Resultatet har belastats med en jämförelsestörande finansiell kostnad på 106 Mkr till följd av att RIPS-räntan, som används vid beräkningen av kommunens framtida pensionsåtagande, sänkts med 0,75 procentenheter. Exklusive jämförelsestörande kostnad var således resultatet +52 Mkr.

Verksamhetens nettokostnad har, exklusive återbetalda AFA-premier år 2012, ökat med 7 % jämfört med samma period 2012. Helårsbudgeten för 2013 medger en nettokostnadsökning på 6,4 %.

Balanskrav

Årets helårsbudget är underfinansierad med 134 Mkr. I budgeten ingår då omställnings- och omstruktureringskostnader på 150 Mkr till följd av omorganisationen samt 9 Mkr för sociala investeringar.

Halvårsresultatet efter justeringar för omställningskostnader, realisationsvinster samt kostnader till följd av sänkt RIPS-ränta indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Finansiella mål

För att uppnå årets finansiella mål att täcka värdesäkringen av hela pensionsåtagandet samt eget kapital räcker det med ett helårsresultat på -95 Mkr. Då kommunen beräknas kunna uppnå balanskravet kommer kommunen därmed också att uppnå det finansiella målet.

Till toppen