Delårsrapport 2, 2013

“En period med många stora förändringar och förbättringar”

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Resultatet har belastats med en jämförelsestörande finansiell kostnad på 106 Mkr till följd av att RIPS-räntan, som används vid beräkningen av kommunens framtida pensionsåtagande, sänkts med 0,75 procentenheter. Exklusive jämförelsestörande kostnad var således resultatet +52 Mkr.

Halvårsresultatet efter justeringar för omställningskostnader, realisationsvinster samt kostnader till följd av sänkt RIPS-ränta indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Sammanfattning

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Resultatet har belastats med en jämförelsestörande finansiell kostnad på 106 Mkr till följd av att RIPS-räntan, som används vid beräkningen av kommunens framtida pensionsåtagande, sänkts med 0,75 procentenheter. Exklusive jämförelsestörande kostnad var således resultatet +52 Mkr.

Halvårsresultatet efter justeringar för omställningskostnader, realisationsvinster samt kostnader till följd av sänkt RIPS-ränta indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Periodens resultat blev 9 Mkr högre än budgeterat. Exklusive sänkt RIPS-ränta var den underliggande budgetavvikelsen +115 Mkr.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick till sammanlagt 104 Mkr.

Under det gångna halvåret har den sammanlagda investeringsverksamheten uppgått till 930 Mkr. Investeringsvolymen mätt som andel av verksamhetens kostnader uppgick till 10 % vilket är i nivå med de föregående fem åren. Investeringsverksamheten finansierades till två tredjedelar genom ökad nettoskuld.

Kostnaderna för hemlöshet var under första halvåret 91 Mkr, en ökning med 10 % jämfört med första halvåret 2012. Hemlöshetskostnaderna utgör en allt större del av kostnaderna för individ- och familjeomsorg.

Kostnaderna för ekonomisk hjälp fortsätter att öka. Ökningen beror framför allt på att antalet hushåll med behov av stöd ökar. I genomsnitt blir det 55 fler ärenden per månad, en utveckling som hållit i sig under den senaste femårsperioden.

Stäng

Kommunens ekonomi

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Halvårsresultatet efter justeringar indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Läs mer

Viktiga händelser i verksamheten

Här kan du läsa en översiktlig redogörelse för verksamheten. Varje nämnd har en utförligare beskrivning av sin verksamhet och ekonomi som kan fås från respektive nämnd.

Läs mer

Finansiella rapporter

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling och en ekonomi i balans.

Läs mer

Delårsrapport 2, 2013.

Filstrl: 685 kB

Malmö stads delårsrapport 2 är en sammanställning för kommunens verksamheter under perioden januari till juni där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Till toppen