Delårsrapport 2, 2012

Kommunens resultat under perioden och för helåret påverkas positivt av två stora poster av engångsnatur. Stora vinster i exploateringsverksamheten resultatförs under året till följd av en anpassning av redovisningen till nya rekommendationer. Härutöver har återbetalda premier för avtalsförsäkringar resultatförts under perioden.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till +963 Mkr. Periodresultatet var högre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till +717 Mkr. Investeringarna under perioden uppgick till 747 Mkr vilket var något högre än föregående år då de uppgick till 677 Mkr.

Under perioden januari-augusti ökade verksamhetens nettokostnader med 5,8 % om jämförelsestörande poster exkluderas jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 13 388 Mkr vilket exklusive jämförelsestörande poster motsvarar en ökning med 5,9 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +627 Mkr för år 2012. Det prognostiserade resultatet är 887 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden minskat med 382 Mkr. Under helåret beräknas nettotillgångarna minska med 839 Mkr till 0,8 miljarder kronor.

Det nu prognostiserade resultatet för år 2012 visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda målet för god ekonomi.

Under perioden januari – augusti har medelantalet anställda varit 21 486 vilket är en ökning med 605 jämfört med samma period föregående år.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 1 200 barn jämfört med år 2011. Andel barn i befolkningen som efterfrågar plats ökar.

För grundskole- och fritidshemsverksamheten prognostiseras ett underskott med 35 Mkr.

Förändrade elevströmmar, ökat behov av stöd till eleverna och svårigheter att anpassa organisationen till färre elever lyfts fram som orsaker.

Gymnasieskolan inkl vuxenutbildning bedöms vara i ekonomisk balans. I Malmös gymnasieskolor sker en fortsatt anpassning av den kommunala verksamheten framförallt till följd av ett minskat antal sökande till yrkesprogrammen.

Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på 60 Mkr. Boende för hem- och bostadslösa överskrider budget med 73 Mkr, medan andra delverksamheter visar överskott.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 122 Mkr. Antal ärenden med introduktionsersättning fortsätter att minska till följd av att staten tar över ansvaret för vissa invandrare (etableringsersättning), medan antalet försörjningsstödsärenden ökar. Såväl antal ärenden per månad som den genomsnittliga kostnaden per ärende ökar jämfört med föregående år. Antalet ärenden per månad är 8 % fler än föregående år, medan den genomsnittliga ärendekostnaden har ökat med 5 %. Den högre kostnaden per ärende förklaras främst med att den genomsnittliga bidragstiden ökar.

Vård och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på 14 Mkr i förhållande till budget. Orsakerna är bland annat högre kostnad än budgeterat för personlig assistans (LASS) samt högre kostnader än budgeterat för korttidsvård.

Till toppen