Delårsrapport 2, 2012

Belopp i Mkr

Sammanställd redovisning Malmö stad
Prognos helår 2012 Resultat jan-aug 2012 Budget inkl nya beslut 2012 Prognos helår 2012 Resultat helår 2011 Resultat jan-aug 2012 Resultat jan-aug 2011
Verksamhetens intäkter - 4 813 - - 3 243 2 818 2 017
Verksamhetens kostnader - -12 170 - - -15 730 -10 762 -9 993
Avskrivningar - -736 - - -651 -454 -414
Verksamhetens nettokostnader -13 014 -8 093 -14 043 -13 388 -13 138 -8 398 -8 390
Skatteintäkter 10 015 6 688 9 849 10 015 9 619 6 688 6 407
Generella stadsbidrag o utjämning 3 926 2 617 3 932 3 926 3 953 2 617 2 640
Finansiella intäkter 41 91 104 156 162 118 73
Finansiella kostnader -195 -212 -102 -82 -104 -62 -13
Resultat före extraordinära poster 773 1091 -260 627 492 963 717
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0
Skatt/latent skatt -3 -42 - - - -
Periodens
resultat
770 1 049 -260 627 492 963 717

Till toppen