Delårsrapport 2, 2012

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomisk hjälp, var under årets första tertial 636 Mkr, vilket är 3 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2012 beräknas nettokostnaden uppgå till 969 Mkr, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2011.

Antalet vårddygn på institution och i familjehem för barn och ungdomar ligger på samma nivå som föregående år, liksom kostnaden.

Kostnaden för hemlösheten prognostiseras öka med 10 % jämfört med 2011, vilket är lägre än de senaste årens ökningstakt. Ökningen motsvarar 10 Mkr. Nettokostnaden ökar snabbare än antalet boendedygn, d.v.s. den genomsnittliga kostnaden per boendedygn har blivit högre. Dock finns en skillnad mellan olika boendeformer. Genomsnittskostnaden för boendedygnen i lägenheter har minskat, medan dygnskostnaden för boende på hotell och i dygnsboende har ökat.

Den långsiktiga trenden att kostnaderna för öppenvårdsinsatser ökar, håller i sig. Ökningen är större vad avser vuxna än barn och ungdom.

Vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning

Nettokostnaden för januari till augusti uppgick till 2 356 Mkr, vilket innebär en ökning med 3,9 % i förhållande till samma period 2011. Den prognostiserade nettokostnaden för hela 2012 är 3 597 Mkr vilket resulterar i en nettokostnadsökning med 3,7 % eller 128 Mkr.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (SoL)

Totalt prognostiseras andelen av befolkningen med insatser i ordinärt respektive särskilt boende vara oförändrad i jämförelse med 2011. Dock bedöms det ske viss skiftning från de yngre åldersgrupperna till gruppen 80 år och äldre. I genomsnitt beräknas 9 924 personer omfattas av insatser under 2012, varav 7 729 eller 78 % avser personer i ordinärt boende. Kostnaden per vårdtagare i ordinärt och särskilt boende ökar i genomsnitt med 2 %.

Antalet platser i korttidsvård inklusive KRA (rehabilitering) beräknas minska under 2012 till 302 årsplatser i jämförelse med förra årets 306 platser. Kostnaden per årsplats prognostiseras också minska med närmare 8 %. Mönstret skiljer sig dock mellan förvaltningar där flera upplever en ökad efterfrågan på korttidsplatser och därmed också ökade kostnader. Ökad utskrivning från sjukhus nämns som en av orsakerna till den ökade efterfrågan. Flera förvaltningar arbetar med förstärkt hemtjänst som ett alternativ till korttidsplacering.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS)

Efterfrågan på LSS-boende är fortsatt hög och genomsnittligt antal boende under 2012 beräknas bli 840 personer, vilket är en ökning med 58 personer eller 7,4 % i jämförelse med 2011. Detta medför en beräknad kostnadsökning på 8,4 %. Tillgången på LSS-bostäder väntas öka med 49 lägenheter totalt under 2012.

Antalet ärenden om ersättning för personlig assistans (LASS) prognosisteras öka något i förhållande till 2011. Föregående år uppgick antalet ärenden till 399 och 2012 beräknas antalet till 411, vilket enligt prognosen betingar en kostnadsökning på 4,6 %. Antalet ärenden har ökat stadigt sedan 2008, med i genomsnitt 3 % per år.

Till toppen