Delårsrapport 2, 2012

Servicenämnd

Nämndens nettointäkter under perioden januari-augusti uppgår till 107 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 26 Mkr. Nämndens nettointäktsprognos för helåret 2012 är 20,2 Mkr vilket innebär en minskning om 10 Mkr eller 34 % jämfört med 2011. Differensen beror på förändringen av resultatkrav mellan åren på netto 9,5 Mkr samt ett mindre överskott 2011.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 825 Mkr vilket är 196 Mkr lägre än budgeterad investeringsram. Den lägre prognosen är en följd av att ett antal projekt är förskjutna i tid. Nämnden har under perioden investerat för sammanlagt 385 Mkr. Av dessa avser 57 Mkr förskolor, 76 Mkr skolbyggnader, 37 Mkr LSS-boende, fritidsanläggningar 56 Mkr samt 80 Mkr Malmö Live med tillhörande parkeringsanläggning. Bland de större färdigställda projekten märks förskolan Bulltofta IP, LSS-boendena Tofsmätaren och Jordtisteln samt ombyggnader av Limhamns sporthall och Atleticum.

Intresset från förvaltningarna att anställa ungdomar via SEF unga är fortsatt stort. En väntelista har upprättats inför 2013 där 11 platser är bokade.

SEF unga har i augusti startat upp verksamhetsdelen Ung Kraft. Ung Kraft arbetar med långtidsarbetslösa ungdomar upp till 25 år med funktionsnedsättning. SEF unga har per den 31 augusti anställt 83 ungdomar varav 30 har fått fortsatt anställning inom Malmö stad, sju har fått anställning i privata näringslivet och en ungdom har gått till studier.

Ett nytt restaurangkoncept för gymnasieskolan har under året arbetats fram och är under genomförande. Konceptet kommer att träda i kraft i samband med återinvigningen av Latinskolan

Förvaltningen arbetar med att etablera ett Kontaktcenter. Detta kommer att innebära en ökad service och tillgänglighet för alla kunder genom att skapa en enkel och tydlig kontaktväg in i verksamheten.

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad under perioden januari-augusti uppgår till 377 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 48 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 595 Mkr vilket innebär en ökning om 60 Mkr eller 11 % jämfört med 2011.

Ökningen förklaras av ökade kapital-, personal- och entreprenadkostnader samt minskade felparkeringsavgifter vilket till viss del balanseras av tillfälliga intäkter samt markanvisningsavgifter.

Nämndens nettoinvesteringsvolym beräknas under året uppgå till 714 Mkr, vilket är 186 Mkr lägre än budgeterad investeringsram. Utbyggnadsinvesteringarna uppgår till 452 Mkr.

Satsningen på olika typer av infrastruktur och trafikformer pågår för fullt. Framtida utveckling av spårbunden trafik utreds just nu. Samtidigt utreds Superbusskonceptet och Supercykelväg till Lund.

Ny station i Rosengård för Malmöringen planeras, med byggstart under året. Möjligheten att bygga en Öresundsmetrolinje som förenar Malmös och Köpenhamns centrala stadsdelar undersöks i en EU-finansierad förstudie, vilken genomförs tillsammans med Köpenhamn.

Arbetet med att ta fram exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner på privat mark har fortsatt. Marknadsläget är fortsatt besvärligt för nyproduktion och bostadsrätt. Detta har lett till svårigheter att byggstarta nya projekt med äganderätter och bostadsrätter och att projekt istället konverteras att avse hyresrätter.

Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning byggstartades totalt ca 700 nya bostäder under första tertialet, vilket är en låg nivå.

Exploateringsverksamheten beräknas under året medföra utbetalningar på 240 Mkr vilket är 60 Mkr lägre än beviljad ram. Försäljningen av exploateringsmark beräknas uppgå till 330 Mkr vilket är 20 Mkr lägre än budget. Bostadsmarknaden är fortsatt dämpad, främst för bostadsrätter men även avseende försäljningen av mark för småhus. Många bostadsutvecklare vill avvakta och har problem med försäljning i pågående projekt.

Miljönämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari – augusti uppgår till 37 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 5 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för

helåret 2012 är 59 Mkr vilket innebär en ökning om 4 Mkr eller 8 % jämfört med 2011. Nettokostnadsökningen förklaras av pris- och löneökningar samt satsningar i Rosengård och förebyggande bostadstillsyn.

Via Vinnovas program för utmaningsdriven Innovation har medel beviljats till ett stort projekt om Urban Grönska och Biodiversitet där Malmö stad tillsammans med bl.a. SLU Alnarp och fler företag ska utveckla och demonstrera nya lösningar.

Som ett nytt led i det förebyggande rådgivningsarbetet har förvaltningen börjat med en gemensam närvaro i Varda i Herrgården av budget- och hyresrådgivare samt medarbetare från bostadstillsynen.

Under perioden har 1663 planerade livsmedelskontroller utförts och 579 verksamheter har erhållit Smileydekal.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari – augusti uppgår till 57 Mkr. Jämfört med samma period förgående år är detta en ökning med 7 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 102 Mkr vilket innebär en ökning om 13 Mkr eller 15 % jämfört med 2011. Ökningen kan hänföras till ökade kostnader inom bostadsanpassningsbidraget samt utökat kommunbidrag för UngBo 12.

Konjunkturen har inte nämnvärt påverkat stadsbyggnadskontorets produktion och intäkter. En normal orderingång har hittills skett och förvaltningens bedömning är att så sker även framöver.

Arbetet med Malmös nya översiktsplan har varit intensivt under året. Utifrån kommunstyrelsens direktiv har Planstrategin reviderats, mot bakgrund av samrådets resultat.

Förslag till nya bostadspolitiska mål har tagits fram och godkänts av stadsbyggnadsnämnden.

Under sommaren genomförde förvaltningen ett seminarium i Öresundshuset under Almedalsveckan på Gotland, där fokus var på bostadsfrågor och UngBo 12.

Gällande BoPlats Syd har avtal tecknats med Lomma kommun om att ta över bostadskön i Lomma. Samarbete har också inletts med fler fastighetsägare både i Malmö och i andra kommuner.

Till toppen