Delårsrapport 2, 2012

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Arbetet med områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö har fortsatt varit ett fokuserat åtagande hos stadens nämnder. Syftet med områdesprogrammen är att fungera som ett redskap och ett arbetssätt för att utveckla Malmö som en stad där alla tre hållbarhetsbegreppen ömsesidigt förstärker varandra. Fokus ligger på ett prövande och experimenterande arbetssätt, där olika modeller testas och de som fungerar gradvis skalas upp. Uppdraget innebär en omfattande dialog och samverkan med många aktörer, intressenter och medborgare.

Områdesprogram Herrgården

En särskild prioriterad insats är Framtidens skola i syfte att öka måluppfyllelsen inom skolverksamheten. Avtal med Rädda Barnen och Individuell Människohjälp (IM) för att stärka möjligheterna till inflytande och mobilisering för kvinnor och män. Arbetet har resulterat i uppstart av nya verksamheter i form av tjejgrupper, påverkansgrupp, stadsodling samt aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar. Fortsatt samarbete med fritidsförvaltningen, MISO, Rädda Barnen, Tjejer i förening, C.O.L.I.B.R.I och Malmö FC kring prova på aktiviteter för tjejer –Try me. Arbetet med att producera en handbok i aktivt boende- och medborgarengagemang har fortsatt. Arbetet med medborgardialogkonceptet Tyck om Rosengård har fortsatt. Utveckling av Rosengårdsstråket och radhusbebyggelse vid Botildenborgs vattentorn.


Områdesprogram Holma-Kroksbäck

Samverkan med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsinsatser och näringslivsfrågor på Infocenter i Holma. Stöd och information till arbetssökande i samband med Hyllie Parks folkhögskolas kvällsverksamhet på Krokbäcksskolan. Deltagande, tillsammans med brobyggare och Jobb Malmö, vid föräldramöten för att få synpunkter och förslag till förbättringsåtgärder samt ge information om möjligheter till arbete och utbildning. Samverkan med fastighetsägare, bussbolag, Räddningstjänst Syd, Polisen, gatukontoret och serviceförvaltningen inom trygghet och säkerhet. Kroksbäcksskolans elever har genomfört trygghetsvandringar och gett förslag till förbättringar. Satsningarna Läxakuten och Öppen skola på Kroksbäcksskolan har fortsatt, vilka baseras på ett samarbete mellan det lokala föreningslivet och skolan.


Områdesprogram Lindängen

Samverkan och dialogprocess med medborgare och fastighetsägare i arbetet med förnyelse av Lindängen centrum. Samordnade insatser med bland annat Polisen, Räddningstjänst Syd, och fastighetsägare för att öka trivseln och tryggheten på Lindängen. Kontinuerlig dialog med medborgare om trygghetsfrågor. Allaktivitetshuset på Lindängeskolan har öppet sju dagar i veckan och erbjuder gratis aktiviteter till Lindängens barn och vuxna. En del aktiviteter leds av timanställd aktivitetsledare medan andra drivas av själva eleverna och vuxna frivilliga. Områdets förskolor och den öppna förskolan samverkar med Jobb Malmö för att erbjuda vägledning om arbete och studier till föräldrar utan sysselsättning. Pilotprojektet Kvinnor på Lindängen innebär en ny mötesplats för socialt isolerade kvinnor. Stadsodlingsverksamhet för att skapa gemenskap och delaktighet och förbättra stadsmiljön.


Områdesprogram Segevång

Främjande och utveckling av Sege Park i samverkan med fastighetskontoret. Projekt i samarbete med Jobb Malmö, VA-Syd och MKB för att få medborgare att sortera mera. Genom projektet har man sysselsatt lokalt förankrade personer som genom ett personligt besök informerar och delar ut ett set för källsortering till varje lägenhet. Mötesforum tillsammans med representanter från MKB, Polisen, HSB och skolhälsan på Segevångsskolan för en dialog kring trygghetsfrågor och skadegörelse. Samarbete med stiftelsen Ekocentrum Syd för att stärka den lokala hållbara utvecklingen och delaktigheten i de utvecklingsprocesser som pågår. En kommunikationsstrategi har arbetats fram inom ramen för områdesprogrammet. För att tillvarata den kompetens som finns bland de boende och bland föreningarna har kontakter tagits via mail och genom personliga besök på mötesplatsen.


Områdesprogram Södra Sofielund/Seved

Tre sociala investeringsprojekt drivs för närvarande; Odlingsnätverket, som fortsätter sitt projekt med odlingar i området; Hela familjen som syftar till att uppnå självförsörjning genom koncentrerade resurser riktade till hela familjen; samt Föräldrar kan som syftar till att elever ska nå högre måluppfyllelse i skolan utifrån att föräldrar engagerar sig mer i barnens skolgång. Förorten i Centrum arbetar tillsammans med boende i området med Muralmålningar. Representanter från boendenätverken, förvaltningar, myndigheter och föreningar återfinns i en tvärsektoriellt sammansatt referensgrupp som har till uppgift att gemensamt återkoppla, utbyta erfarenheter och finna samverkansmöjligheter för att driva utvecklingsarbetet vidare.

Till toppen