Delårsrapport 2, 2012

Kulturnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick under årets första åtta månader till 217 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 5,9 %. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 324 Mkr vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2011.

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi i nära dialog med kulturlivet och stadens medborgare har en fortsatt hög prioritet på förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade i april att flytta stadsarkivets lokaler. Arbetet med att förbereda inför flytten har nu inletts med att bland annat inventera befintligt arkivbestånd.

Stadsbiblioteket har ökat sitt öppethållande med en timme på lördagar och söndagar från och med den 20 augusti i år.

Malmö Konsthall har under sommaren varit stängd för renovering av tak och fönster. Nyöppning ägde rum den 18 augusti.

Sommarscen Malmö har genomfört sin sjunde säsong med 197 arrangemang på ett 40-tal olika spelplatser för 82 000 besökare.

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick 219 Mkr vilket var 2 % mer än motsvarande period föregående år. Nettokostnadsutvecklingen förklaras huvudsakligen med tillkommande hyreskostnader för nya eller ombyggda anläggningar, pris- och löneutvecklingen sedan föregående år.

En ny extern besiktning av Aq-va-kul genomfördes i början av året och visade på några allvarliga brister och därmed behov av akuta renoveringsåtgärder. Hittills har åtgärderna kunnat vidtas med marginell påverkan på badets öppethållande.

Till toppen