Delårsrapport 2, 2012
Nämnd/
objekt
Besluts-
datum
Beslutad
total-
kalkyl
Prognos-
tiserad
total-
kalkyl
Avvik-
else
Utfall
t.o.m.
april
2012
Beslutade
drifts-
konse-
kvenser
Prognos-
tiserade
drifts-
konse-
kvenser
Avvik-
else
År för
drifts-
konse-
kvenser
Tekniska nämnden, pågående
Malmöringen KF 11-02-17  88,0 96,5  -8,5  10,0  24,1  24,1 0,0  2013
Cykelarr
Dekanen
KS 11-04-06 25,0 21,8  3,2  4,1  4,1  4,1  0,0  2012
Väg- och
järnvägs-
trafik
Norra
hamnen
KS 11-06-08  30,0 30,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2012
Segebroarna KS 11-06-08 45,0 46,5  -1,5  17,2  3,7  3,7  0,0  2012
Uppsalakajen
i Östra
hamnkanalen
KS 11-08-17  19,5 19,8  -0,3  9,6  1,9  1,9  0,0  2013
Älvsborgsbron KS 11-11-02  26,0 29,1  -3,1  6,8  1,8  1,8  0,0  2013
Centralplans
förlängning
KF 11-12-01  66,0 68,5  -2,5  5,8  4,4  4,4  0,0  2013
Allmän
platsmark
station
Triangeln
KS 11-11-30  46,0 49,9  -3,9  12,1  4,2  4,2  0,0  2013
Scaniabadet KS 12-02-01  47,9 51,0  -3,1  7,0  5,3  5,3  0,0  2013
Allmän plats-
mark KKH
KS 12-05-30 43,0 58,7 -15,7 2,1 5,5 5,5 0,0 2016
Kaptensbron KS 12-08-15 36,0 33,7 2,3 0,3 2,9 2,9 0,0 2013
Millenieskogen KS 12-08-15 39,0 41,6 -2,6 2,2 4,1 4,1 0,0 2015

Älvsborgsbron: Avvikelsen avser fördyring, kreditivränteberäkning om 1 Mkr, indexhöjningar samt smärre
förändringar sedan ursprungsplan.

Allmän platsmark KKH: Avvikelsen avser fördyring, förändring sedan ursprungsplan samt ytterligare arbeten.

Servicenämnd, pågående
Latinskolan KF 11-02-17  150,0  212,0  -31,0  51,2
KF 11-12-21 31,0
Förskola
Hyllie/
Arkitektgatan
KS 11-03-01 49,3  49,3 0,0 13,2
KS 11-08-17
LSS-boende
Tofsmätaren
KS 11-04-06  18,5  17,5  1,0  17,0
LSS-boende
Jordtisteln
KS 11-05-04  18,5  17,5  1,0  17,0
LSS-boende
Chauffören
KS 11-09-07  29,0  29,0  0,0  11,8
Förskola
Stångbönan
KS 11-09-07  28,7  28,7  0,0  1,0
Förskola
Bulltofta IP
KS 11-09-07  39,0  37,0  2,0  34,4
Tillbyggnad av
Tornhuset, WMU
KS 11-09-07  48,0  72,0  -24,0  2,9  1,6  1,6 0,0
Förskolan
Bersån
KS 11-10-05  23,0  23,0  0,0  19,8
LSS-boende
Bersån
KS 11-10-05  17,0  17,0 0,0  13,8
Anläggnings-
entreprenad,
Konserthus
KF 11-10-27  750,0  936,0  -186,0  82,4  47,0  47,0 0,0
Anläggnings-
entreprenad,
Parkeringshus
KF 11-10-27  94,0  94,0  0,0
Tygelsjöskolan KF 11-12-21  170,0  180,0  -10,0  30,8
Förskolan
Synoden
KS 12-02-29  34,0  34,0  0,0  0,9
Strandskolan KS 12-04-30  47,0  47,0  0,0 3,3
Förskola
Bastionen
KS 12-05-30 30,0 30,0 0,0 0,5
LSS-boende
Hagstorp
KS 12-05-30 29,0 29,0 0,0 6,6
Sporthall
Klagshamn
KS 12-08-15 44,0 44,0 0,0 3,6

Latinskolan: Avvikelsen avser oförutsägbara extra kostnader avseende sedvanligt besvärliga grundförhållande i marken.

Tillbyggnad av Tornhuset, WMU: Avvikelsen avser bl.a. utökade ytor.

Anläggningsentreprenad, Konserthus samt Parkeringhus: Avvikelsen avser index, vilket lagts på fr.o.m. 1 maj 2009 enligt tekniska nämndens markanvisning samt köpeavtal.

Servicenämnden bedömer att byggkostnaderna är svårbedömda, vilket medför att indexkostnaderna är bedömda på en försiktig nivå.

Till toppen