Delårsrapport 2, 2012

Enligt beslutad budget för innevarande år erhåller respektive nämnd en investeringsram. Gatukontoret inom tekniska nämnden har även erhållit delramar för investeringar understigande 15 Mkr gällande kaj/bro/gatuinvesteringar samt utbyggnadsinvesteringar. Nedan följs beslutad investeringsram upp mot utfall investeringsram.

 

Belopp i Tkr

Nämnd/verksamhet Budget 2012 Prognos 2012
Kommunfullmäktige 500
Kommunstyrelse 25 000  24 500
Servicenämnd  1 021 000  825 000
Teknisk nämnd  899 744 713 869
Miljönämnd  400  1 050
Stadsbyggnadsnämnd  1 500  1 500
Utbildningsnämnd  18 000  15 000
Kulturnämnd  9 300 12 720
Fritidsnämnd  2 000  2 000
Social resursnämnd  8 000  3 500
Överförmyndarnämnden  700  700
Stadsdelsfullmäktige
Centrum 7 000 6 000
Södra innerstaden  18 000  5 000
Västra innerstaden 7 500  5 850
Limhamn-Bunkeflo  21 000  22 200
Hyllie  9 000  6 500
Fosie  13 000  13 000
Oxie  3 100  2 500
Rosengård  8 000  6 000
Husie  7 000  5 000
Kirseberg  5 000  3 500
Hamnanläggningar  143 000 50 000
SUMMA 2 227 244 1 725 889

 

Varav gatukontoret inom tekniska nämnden Budget 2012 Utfall 2012
Kaj/bro/gata < 15 Mkr 18 000  58
Utbyggnadsinv < 15 Mkr 110 745 142 488
Normalinvesteringar < 15 Mkr 82 620
Objektsgodkända av kommunstyrelsen
alternativt kommunfullmäktige
386 909
Godkända av tekniska nämnen
Totalt  794 948 612 075

 

Varav servicenämnden Budget 2012 Utfall 2012
Investeringar < 15 Mkr 105 900
Objektsgodkända av kommunstyrelsen
alternativt kommunfullmäktige
522 000
Igångsättningstillstånd beslutade
av kommunstyrelsen alternativt
kommunfullmäktige
 1 000
 Ej objektsgodkända investeringar > 15 Mkr  196 100
Totalt 1 021 000 825 000

Till toppen