Delårsrapport 2, 2012
“För att bibehålla kvaliteten
bör barngruppernas storlek
anpassas efter barnens ålder.”

Förskoleplats ska erbjudas inom önskad tid

Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid. Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan är det som mäts. Under perioden april till och med augusti 2012 har det tillkommit 337 förskoleplatser.

Efterfrågan har under samma period minskat så att det är 815 färre barn som efterfrågar förskola i slutet av perioden. Detta är en naturlig följd av att barn från och med höstterminen det år de fyller sex år börjar i förskoleklass.

De barn som börjar i förskolan är i regel mellan 1 och 2 år. Det går inte att ha lika stora barngrupper för dessa som för barn i 5-6 års ålder. För att bibehålla kvaliteten så bör därför barngruppernas storlek anpassas efter barnens ålder.

För att klara av att erbjuda förskola inom lagstadgad tid under hela året så är det nödvändigt att det finns en överkapacitet i början av hösten vilket också är fallet i flera stadsdelar.

Några nämnder lyfter upp vikten av väl fungerande rutiner och ett väl fungerande samarbete både inom och mellan berörda förvaltningar för att tillskapa de nya platser som behövs på grund av befolkningsökningen. Det uppstår relativt ofta förseningar vid nybyggnation och flera stadsdelar har använt sig av akuta tillfälliga lösningar.

Till toppen