Delårsrapport 2, 2012
“Ökad arbetslöshet är en av
anledningarna till att fler
malmöbor behöver
ekonomiskt bistånd.”

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

Det som mäts är andelen personer med försörjningsstöd som blev självförsörjande genom arbete eller studier minskade mellan januari-augusti 2011 och samma period 2012. Sju stadsdelar uppvisar minskade andelar i varierande grad medan det har skett en marginell ökning i två stadsdelar och en något större ökning i en stadsdel.

Det är till stor del strukturella faktorer som arbetslöshet, befolkningsförändringar och utformningen av de generella välfärdssystemen som påverkar hur försörjningsstödet utvecklas. Den ökade arbetslösheten, förändringarna i socialförsäkringen och befolkningsökningen under de senaste åren har lett till att fler malmöbor är i behov av ekonomiskt bistånd. Ökningen av antalet biståndshushåll har, enligt flera stadsdelar, lett till högre arbetsbelastning vilket påverkar möjligheterna att ge biståndsmottagare stöd till självförsörjning. Flera stadsdelar framhåller också att många biståndsmottagare står långt från arbetsmarknaden och att det inte finns tillräckliga statliga eller kommunala insatser för de individerna.

Stadsdelarna lyfter fram individuell planering, behovsanpassade insatser och samverkan med JobbMalmö och Arbetsförmedlingen som viktiga beståndsdelar i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen. Några stadsdelar har genomfört personalförstärkningar i syfte att kunna möta ett ökat ärendeantal.

Till toppen