Delårsrapport 2, 2012

I augusti månads MacroNytt gör Sveriges Kommuner och Landsting följande bedömning av konjunkturläget:

…men svensk ekonomi står emot hyggligt

Den svenska ekonomin har genomgående utvecklats relativt starkt under det första halvåret i år.

Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har fortsatt växa i hygglig takt. Exporten har återhämtat det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och investeringarna har, med undantag för bostadsinvesteringarna, utvecklats mycket starkt. Inhemsk produktion har utvecklats starkt samtidigt som importen varit oförklarligt svag. Trots starkare krona och svagare konjunktur i omvärlden har svensk export utvecklats snabbare än svensk import. Men detta förhållande tror vi vänds i sin motsats från och med kvartal 3 vilket bidrar till att dämpa BNP-tillväxten framöver.

Ser man till helårssiffrorna är det annars just överskottet i nettoexporten och en starkare investeringstillväxt som förklarar varför vi nu räknar med en betydligt starkare BNP-tillväxt 2012. Det är sedan samma faktorer, men med motsatt tecken, som förklarar nedjusteringen av tillväxtprognosen för 2013. Dessa justeringar tar till stora delar ut varandra varför nivån på BNP och övriga komponenter i försörjningsbalansen för 2013 har ändrats relativt lite sedan föregående bedömning.

Till toppen