Delårsrapport 2, 2012
“Jämfört med år 2011
beräknas intäkterna
öka med 2,7 %.”

Ekonomin

Skatter och generella bidrag

Under perioden januari-augusti uppgick skatteintäkterna till 6 688 Mkr medan intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningssystemet uppgick till 2 617 Mkr. Sammanlagt ökade intäkterna med 2,9 % jämfört med motsvarande period 2011.

Skatteunderlaget utvecklas bättre än budget

Utvecklingen av arbetade timmar under 2011 och 2012 har blivit starkare än vad som prognostiserades under hösten 2011.

Budgeten för år 2012 baserades på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från oktober 2011 och nu föreliggande delårsrapport baseras på prognosen från augusti 2012. Skillnaden mellan de båda prognoserna redovisas i nedanstående tabell:

Skatteunderlag årlig procentuell förändring

2010 2011 2012 2010-2012
Prognos oktober 2011 2,1 2,6 3,5 8,4
Prognos augusti 2012 2,2 3,2 4,0 9,7

 

I delårsrapporten prognostiserat resultat

I delårsrapporten har augusti månads skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting utgjort underlag för beräknade skatteintäkter. De totala intäkterna från skatter och generella bidrag uppgår enligt denna beräkning till 13 941 Mkr. Jämfört med år 2011 beräknas intäkterna öka med 2,7 %.

Den nu prognostiserade skatteunderlagsökningen medför att intäkterna beräknas överstiga budgeten med 160 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgick under januari-augusti till +56 Mkr att jämföras med +60 Mkr under föregående år.

För helåret prognostiseras finansnettot till +74 Mkr vilket är 16 Mkr högre än under föregående år. Det prognostiserade finansnettot är 72 Mkr bättre än budget främst beroende på ej budgeterad kreditivränta samt högre utdelning från Copenhagen Malmö Port AB.

Investeringar

Investeringarna under perioden uppgick till 747 Mkr vilket är något högre än under samma period föregående år då de uppgick till 677 Mkr. Samtliga investeringar har kunnat finansieras med medel från verksamheten.

För helåret 2012 beräknas nettoinvesteringarna till drygt 1,7 miljarder kronor vilket är högre än föregående år då de uppgick till 1,2 miljarder.

Under perioden har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 350 Mkr. Besluten omfattar Scaniabadet, allmän platsmark Malmö Live, Kaptensbron, Millenieskogen, Strandskolan, sporthall Klagshamn samt LSS-boende och förskolor.

Räntebärande skulder och fordringar

Kommunens nettotillgång (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) har minskat med 382 Mkr under perioden. Låneskulden ökade med 1 476 Mkr medan tillgångarna ökade med 1 094 Mkr. Nettotillgången uppgick i augusti till 1 254 Mkr.

De räntebärande avsättningarna ökade under perioden med 70 Mkr till 1 332 Mkr.

För helåret beräknas nettotillgången minska med 839 Mkr. Räntebärande avsättningar beräknas öka med 80 Mkr.

Till toppen