Delårsrapport 2, 2012

Periodens resultat

Under perioden januari–augusti uppgick verksamhetens nettokostnader till 8 398 Mkr vilket var en ökning med 0,1 % jämfört med föregående år. Om jämförelsestörande poster exkluderas blev nettokostnadsökningen 5,8 %. Under den gångna tolvmånadersperioden september 2011 till augusti 2012 har nettokostnaderna varit 4,1 % högre än föregående tolvmånadersperiod, om jämförelsestörande poster exkluderas. Årets trend avseende nettokostnadsökningen ligger alltså i linje med tidigare utveckling.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev under januari – augusti 2,9 % högre än under föregående år. Den underliggande nettokostnadsökningen (på 5,8 %) var således dubbelt så snabb som ökningen av skatter och generella statsbidrag.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till +963 Mkr. Periodresultatet var högre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till +717 Mkr.

Jämförelsestörande poster under 2012

Kommunens resultat under år 2012 påverkas i hög grad av två jämförelsestörande poster.

Under perioden januari-augusti har en återbetalning av avtalsförsäkringar om 214 Mkr kunnat intäktsredovisas.

Prognosen för exploateringsvinster uppgår till 550 Mkr (196 Mkr 2011) varav 121 Mkr är vinster av årets försäljningar medan resterande vinster beror på ändrade redovisningsregler som ger en engångseffekt på 429 Mkr under året.

Redovisningsprinciper

Från och med år 2012 följer Malmö intentionerna i den idéskrift utgiven av Rådet för kommunal redovisning, som beskriver redovisning av markexploatering. Enligt denna skall mark som är under exploatering omklassificeras från anläggningstillgång till omsättningstillgång. När kommunen säljer tomter under exploatering säljer vi därmed omsättningstillgångar. Om det uppstår en vinst eller förlust vid denna försäljning skall denna betraktas som verksamhetens kostnader eller intäkter. Detta innebär också att försäljning av exploateringsmark inte omfattas av huvudregeln om balanskravsutredning att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar inte får tillgodoräknas i balanskravsutredningen.

Från och med 2012 bokförs investeringsbidrag avseende konstinköp som en driftsintäkt det år det inflyter. Detta tillvägagångssätt följer RKR:s rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning som föreskriver att inkomsten ska intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Eftersom ingen avskrivning sker av konstverk som klassas som materiell anläggningstillgång, uppstår ingen kostnad som upplösning av ett skuldfört investeringsbidrag skulle matcha.

Under perioden har i övrigt samma redovisningsprinciper tillämpats som under år 2011.

Andra upplysningar

Kommunen har under perioden köpt en fastighet genom att förvärva samtliga aktier i ett bolag. På tillträdesdagen utgjordes bolagets enda tillgång av fastigheten. Anskaffningsvärdet uppgick till 26,9 Mkr. Fastigheten har sedan genom fastighetsreglering överförts till kommun för en köpeskilling på 6,2 Mkr vilket motsvarade fastighetens bokförda värde i bolaget. Bolaget är nu under likvidation.

Kommunen har klassat hela utgiften inklusive aktieförvärvet som materiell anläggningstillgång. Kommunen grundar sin klassificering på Lag (1997:614) kommunal redovisningslag, KRL, 6 kapitlet 3 § där det framgår att ”anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning.” Vidare står det att ”i anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.”


Konjukturen

Den svenska ekonomin har utvecklats relativt starkt under det första halvåret i år. Hushållens konsumtions-utgifter och den offentliga konsumtionen har fortsatt växa i hygglig takt.

Läs mer

Helårsprognos

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +627 Mkr för år 2012. Det är 887 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

Läs mer

Befolkningen

Det senaste befolknings-utfallet från den 3 juli 2012 visar en lägre befolkning under året jämfört med prognosen upprättad i april 2011, som utgjorde underlag för budget 2012.

Läs mer

Ekonomin

Utvecklingen av arbetade timmar under 2011 och 2012 har blivit starkare än vad som prognostiserades under hösten 2011. Jämfört med år 2011 beräknas intäkterna öka med 2,7 %.

Läs mer

Medarbetarna

Antalet medarbetare har ökat jämfört med motsvarande period under år 2011. Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 21 486.

Läs mer

Kommunens bolag

Kommunens företag omsatte 3 467 Mkr under perioden att jämföras med 3 247 Mkr under samma period föregående år.

Läs mer

Till toppen