Delårsrapport 2, 2012

Belopp i Mkr

Sammanställd redovisning Malmö stad
jan-aug 2012 jan-aug 2011 jan-aug 2012 jan-aug 2011
LÖPANDE VERKSAMHET
Periodens resultat 1 050 810 963 717
Justering för av- och nedskrivningar 736 682 454 415
Justering för realisationsvinster -4 -30 -2 -31
Justering för exploateringsvinster -312 -31 -312 -31
Justering för pensionsavsättning 76 92 69 86
Justering för andra avsättningar 3 -3 -4 -7
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt 0 8 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
0 -12 0 0
Netto från löpande verksamhet 1 549 1 516 1 168 1 150
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
0 0 0 0
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
0 8 0 0
Investering i materiella
anläggningstillgångar
-1 323 -1 177 -747 -677
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
6 33 3 33
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
0 0 0 -1
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
149 253 0 0
Netto från investeringsverksamhet -1 168 -883 -744 -645
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder 1 338 661 1 527 361
Minskning av långfristiga skulder -918 -649 -15 -1
Ökning av långfristiga fordringar -30 0 -1 792 -211
Minskning av långfristiga fordringar 8 29 481 136
Nyemissioner 7 0 0 0
Utbetald utdelning 0 -27 0 0
Netto från finansieringsverksamhet 405 14 201 285
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd o lager 92 -4 -2 -4
Exploatering -453 -101 -453 -101
Försäljning av exploateringsmark 685 41 685 42
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -121 -34 -78 -259
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -998 -1 285 -886 -1 206
Netto från kapitalbindning -795 -1 383 -734 -1 528
Periodens kassaflöde -9 -736 -109 -738
Likvida medel vid årets början 900 1 351 719 1 099
Likvida medel vid periodens slut 891 615 610 361

Till toppen