Delårsrapport 2, 2012
“Kommunen kommer att
uppfylla det lagstadgade
kravet på ekonomisk balans.”

Finansiella mål

Det finansiella målet för år 2012 kan beräknas till 85 Mkr och med ett prognostiserat resultat på 627 Mkr kan målavvikelsen beräknas till 542 Mkr. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 beräknas till cirka 2,2 miljarder kronor. Dessa resultat uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet att värdesäkra såväl de pensionsförpliktelser vilka redovisas som ansvarsförbindelse samt det egna kapitalet.

(Mkr) 2012 2011 2010 2009
Värdesäkra pensioner 20 -96 -157 165
Värdesäkra eget kapital 65 139 115 27
Finansiellt mål 85 43 -42 192
Redovisat resultat 627 492 516 594
Målavvikelse +542 +449 +558 +402

 

Balanskravet

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det nu prognostiserade resultatet för år 2012 visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans.

Resultat enligt balanskrav (Mkr)

2012
Årets resultat enligt resultaträkning +627
-avgår realisationsvinster -3
Justerat resultat +624

Till toppen