Delårsrapport 2, 2012

Belopp i tkr

Nämnd/verksamhet Budgetavvikelse
helår 2012
Kommunbidrag
helår 2012
Nettokostnad jan-apr
2012 2011
Kommunfullmäktige 0 20 296 -13 224 -11 903
Revision  0  9 430  -5 125 -4 730
Valnämnd  0  1 280  -625 -622
Förtroendenämnd  0  1 118  -609 -599
Överförmyndarnämnd  -5 864  20 720  -17 658 -14 160
Kommunstyrelse
Styrelsen 36 000 606 282  -279 188 -308 570
Integrations- och
arbetsmarknadsutskott
 0  364 053  -229 926 -217 618
Särskild omstrukturering 0  0 0 0
 Servicenämnd 0 -20 201 106 571 80 326
 Teknisk nämnd  20 415  615 692 -377 986 -329 862
 Realisationsvinster fastigheter  2 550  0  2 548 29 618
 Vinst exploateringsverksamhet  550 000  0  312 088 31 516
 Miljönämnd 0 59 397 -36 668 -32 270
 Stadsbyggnadsnämnd  0  73 763 -40 455 -34 222
 Bostadsanpassningsbidrag  0  26 541 -14 739 -15 063
 Boplats Syd  -1 300  803 -1 891 -817
 Utbildningsnämnd  0 1 194 381 -753 531 -700 921
 Kulturnämnd  2 600  326 132 -217 274 -205 087
 Fritidsnämnd  8 000  350 511 -219 265 -214 034
 Social resursnämnd  -3 228  1 109 848 -719 378 -663 490
 Stadsbidrag flyktingar  -21 370  -92 000 47 078 72 485
Stadsdelsfullmäktige
Centrum
resursfördelning
 -14 900 891 710 -588 940 -542 520
Centrum
anslagsfinansierad verksamhet
 1 400  15 109 -8 363 -7 092
Södra innerstaden
resursfördelning
 5 300  816 449 -522 734 -508 503
Södra innerstaden
anslagsfinansierad verksamhet
 2 150  13 853 -6706 -5 707
Västra innerstaden
resursfördelning
 -11 500 831 580 -556 013 -517 981
Västra innerstaden
anslagsfinansierad verksamhet
 500  9 674  -4 422 -4 270
Limhamn-Bunkeflo
resursfördelning
 2 200  1 143 326 -721 815 -690 136
Limhamn-Bunkeflo
anslagsfinansierad verksamhet
 1 800  15 057 -6 613 -9 132
Hyllie
resursfördelning
 -7 600 1 090 259 -712 282 -678 664
Hyllie
anslagsfinansierad verksamhet
 500  14 689 -9 484 -6 282
Fosie
resursfördelning
 -18 962  1 347 941 -876 844 -829 342
Fosie
anslagsfinansierad verksamhet
 300  16 811 -10 037 -7 757
Oxie
resursfördelning
-1 200 325 641 -206 306 -189 753
Oxie
anslagsfinansierad verksamhet
 0  4 287 -2 502 -2 942
Rosengård
resursfördelning
 -16 600  888 173 -581 468 -572 357
Rosengård
anslagsfinansierad verksamhet
 2 400  101 565 -61 063 -55 728
Husie
resursfördelning
-3 827 561 798 -361 744 -342 159
Husie
anslagsfinansierad verksamhet
 -500  5 764 -3 585 -4 900
Kirseberg
resursfördelning
 -17 360  412 146 -278 134 -272 318
Kirseberg
anslagsfinansierad verksamhet
 1 060  9 591 -4 962 -2 974
Summa resursfördelning -84 449 8 309 023 -5 406 280 -5 143 733
Summa anslagsfinansierad
verksamhet
9 610 206 400 -117 737 -106 784
Stadsdelsfullmäktige
ekonomisk hjälp
Centrum -3 000 58 034 -40 223 -41 447
Södra innerstaden  -17 000  141 372 -107 220 -103 885
Västra innerstaden  -6 500  22 142 -18 575 -15 616
Limhamn-Bunkeflo  -1 000  16 689 -11 481 -11 852
Hyllie  -23 500  84 145 -70 530 -61 372
Fosie  -28 143  191 874 -146 743 -138 662
Oxie  -2 600  8 739 -7 349 -6 206
Rosengård  -26 000  162 755 -124 976 -116 942
Husie  -7 700  13 703 -14 128 -9 502
Kirseberg  -7 000  46 172 -35 526 -33 603
Summa ekonomisk hjälp  -122 443  745 625 -576 751
-539 087
SUMMA NÄMNDERNA 390 521 13 929 094 -8 560 016 -8 329 627
Finansiering
Hamnanläggningar 15 901 53 601 -25 301 5 035
Finansförvaltning  481 000  -13 722 759 9 548 357 9 042 084
SUMMA KOMMUNEN 887 422 259 936 963 040 717 492
- varav verksamhetens
nettokostnader
645 991 -14 042 836 -8 398 196 -8 390 455
- varav skatteintäkter  165 963  9 849 324 6 687 704 6 407 375
- varav generella
stadsbidrag o utjämning
 -5 526 3 931 576 2 617 467 2 639 783
- varav finansiella poster  71 997  2 000 56 065 60 792
- varav extraordinära poster  0  0 0 0

 

Budgeterat resultat för kommunen -259 936
Prognostiserad budgetavvikelse 887 422
Prognostiserat Årets resultat 627 486

 

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

Till toppen