Delårsrapport 2, 2012

Belopp i Mkr

 Sammanställd redovisning Malmö stad
 2012-08-31 2011-12-31 2012-08-31 2011-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11 15 1 1
Materiella anläggningstillgångar 24 789 24 303  13 426 13 213
*Därav mark, byggnader o
tekniska anläggningar
22 949 22 408 12 871 12 653
*Därav maskiner o inventarier 1 840 1 895 555 560
*Därav övriga materiella tillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar  1 403 1 478  3 627  2 316
Summa anläggningstillgångar 26 203 25 796 17 054 15 530
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm 658 563  653 558
Fordringar 1 821 1 796 1 710 1 633
Kortfristiga placeringar 0 291 0 291
Kassa och bank 891 609 610 428
Summa omsättningstillgångar 3 370 3 259 2 973 2 910
SUMMA TILLGÅNGAR 29 573 29 055 20 027 18 440
EGET KAPITAL 15 765 14 718 13 036 12 073
*Därav periodens resultat 1 047 550 963 492
*Därav övriga förändringar
av eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
1 423 1 345  1 332 1 262
Andra avsättningar 150 152 12 17
Latent skatteskuld 336 334
Summa avsättningar 1 909 1 831 1 344 1 279
SKULDER
Långfristiga skulder 8 8289 7 874 2 922 1 478
Kortfristiga skulder 3 610 4 632  2 725 3 610
Summa skulder 11 899 12 506 5 647 5 088
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR O SKULDER
29 573 29 055 20 027 18 440
Pensionsförpliktelser som inte
har upptagits bland skulder
eller avsättningar
6 189 6 154 6 189 6 154
Andra ansvarsförbindelser 570 570 3 157 3 157

Till toppen