Delårsrapport 1, 2014

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens verksamhet har under våren präglats av organisationsförändringar, bland annat avseende Malmö stads arbetsmarknadsåtgärder. Förändringen innebär att ansvaret för delar av kommunens arbetsmarknadsinsatser och samtliga vuxenutbildningsinsatser från och med maj övergår till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Anslaget för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott upphör därmed från 1 maj 2014.

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen, exklusive arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet, uppgår för perioden januari-april till 161 Mkr. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med 24 Mkr. För helåret prognostiseras däremot en ökning jämfört med 2013 med 57 Mkr eller 10 % till totalt 618 Mkr. Kommunstyrelsens anslag består till stor del av medel som avsätts av kommunfullmäktige för särskilda ändamål och som under året fördelas till utvalda nämnder eller projekt. Om nettokostnaderna analyseras exklusive sådana kommuninterna poster visar prognosen istället en nettokostnadsminskning med 17 Mkr eller 11 %.

Nettokostnaderna för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet uppgår för perioden till 126 Mkr, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med 14 Mkr eller 12 %.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar vad det gäller att forma den framtida driftsorganisationen för Malmö Live. Under våren har en projektkoordinator anställts och arbete påbörjats för att bilda ett kommunalt bolag kring verksamheten inom Malmö Live.

Kommunstyrelsens förvaltning har också genomför flera insatser för att främja Malmö stads intressen regionalt, nationellt och internationellt. Till exempel leder Stadskontoret arbetet med att ta fram en strategi och plan för det danska initiativet För en fokuserad tillväxt.

Stäng

Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om Servicenämnden, Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämndens arbete.

Läs mer

Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om förskoleverksamheten, skola och fritidshemsverksamheten samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Läs mer

Kultur och fritid

Läs om kulturnämnden och fritidsnämndens arbete, bl.a. om Malmö Kulturskolas satsning El Sistema för att få barn att spela och sjunga.

Läs mer

Vård och omsorg

Läs om individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Läs om kommunens arbetsmarknadsinsatser och hur arbetslösheten har förändrats.

Läs mer

Områdesprogram

Här kan du läsa om Malmö stads områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Det finns fem områdesprogram.

Läs mer

Till toppen