Delårsrapport 1, 2014

Kommunfullmäktiges uppdrag

I budgettexten för 2014 skrev kommunfullmäktige:

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland annat i Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under 2010-2014 och genom beslut i kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser. Denna budgettext beskriver planer och prioriteringar för 2014. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet.

Stadskontoret har gjort en genomgång av texten för att strukturera uppföljningen. Vissa av de planer och prioriteringar som beskrivs har en direkt koppling till de mål som kommunfullmäktige beslutat i budgeten. De skrivningar som anknyter till fullmäktigemålen följs upp i den ordinarie måluppföljningen i delårsrapporten. Övriga uppdrag som delades ut i budgettexten följs upp i särskild bilaga till denna delårsrapport, där nämnderna redogör för sitt arbete.

Kommunfullmäktiges mål i budget 2014

I budgeten för 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett antal mål för verksamheten samt indikatorer genom vilka måluppfyllelse ska mätas. I denna delårsrapport följs de mål upp där det finns mätvärden för de indikatorer som anges i budgeten.

Nedanstående tabell utgör en översikt över uppmätta indikatorer med trafikljus som signalerar graden av måluppfyllelse. Grönt ljus signalerar att indikatorn förbättrats, gult ljus att den är oförändrad och rött ljus att den försämrats. Vitt trafikljus indikerar att bedömning av måluppfyllelse ej kunnat göras till följd av att exempelvis mätning ej kunnat göras eller att mätmetoden förändrats sedan föregående mätning.

Klicka på respektive mål för att läsa mer!

Mål-
nummer
Mål Trafikljus
Mål 1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Förändringen av andelen unga malmöbor
i arbete eller studier
Mål 2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier
Mål 3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin
Mål 4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan
Mål 5 Personalen i förskolan ska ha tid att se varje barn och dess unika behov Förändringen av personaltätheten i förskolan
Mål 6 Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Förändringen av elevernas måluppfyllelse
Mål 7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande
Mål 8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan
Mål 9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete
Mål 10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker
Mål 11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med ”Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering”
Mål 12 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med ”Handlingsplanen mot diskriminering”
Mål 13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende
Mål 14 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Förändringen av trygghetsindex
Mål 15 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar
Mål 16 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna
Mål 17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Förändringen av andelen medarbetare med
utländsk bakgrund på alla nivåer
Mål 18 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda
Mål 19 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Förändringen av andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning
Mål 20 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken
Mål 21 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner
Mål 22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Andelen bilar inom kommunen som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor ska öka
Mål 23 Luftföroreningarna ska minska Antalet platser i Malmö där miljökvalitets-normen för luftföroreningar överskrids
Mål 24 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriterier Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av Miljöstyrningsrådets kriterier
Mål 25 Biologisk mångfald ska värnas Andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i Miljöbyggprogram Syd
Mål 26 Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden
Mål 27 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Till toppen