Delårsrapport 1, 2014

I april 2014 gjorde Sveriges Kommuner och landsting följande beskrivning av den ekonomiska utvecklingen:

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden förefaller ljusa. En anledning är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Sverige är en liten, starkt utlandsberoende ekonomi. Konjunkturförstärkningen i omvärlden ger därför ett påtagligt bidrag till den svenska ekonomin. Särskilt stor betydelse har det att tillväxten i Europa och inte minst i våra nordiska grannländer tar ett avgörande kliv framåt.

 Efter två år med en i stort sett oförändrad export beräknas den svenska exporten öka med 4,7 respektive 6,6 procent 2014 och 2015. I ett historiskt perspektiv är detta inga höga tillväxttal, men de innebär ändå en avsevärd skillnad mot ett tillstånd med nolltillväxt. Parallellt med att förutsättningarna för exportindustrin stärks vänder också näringslivets investeringar upp. Även hushållens konsumtionsutgifter får bättre fart och under nästa år sker en påtaglig nedgång i hushållens höga sparande. Vi bedömer att bnp, kalenderkorrigerat, växer med cirka 3 procent både i år och nästa år.

 Den högre tillväxten innebär en fortsatt ökad sysselsättning. Läget på arbetsmarknaden förbättras dock relativt svagt. Den förbättring som ändå sker har en positiv inverkan på skatteunderlaget. Vår bedömning är att skatteunderlaget i reala termer växer med 1,8 procent i år och med 2,1 procent 2015. I båda fallen är det en bra bit över trendmässig tillväxt.

Till toppen