Delårsrapport 1, 2014

Resultat

Totalt resultat kommunen

Under perioden januari-april uppgick det samlade resultatet för kommunen till +32 Mkr. Budgeten för perioden var -75 mkr varför den samlade budgetavvikelsen blev +107 Mkr. Se diagrammet till höger.

Årets resultat -

Visa diagram

För helåret prognostiseras ett negativt resultat på 50 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -79 Mkr är det en förbättring med 29 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom ett betydande överskott inom finansiering på 253 Mkr. Verksamheterna prognostiserar emellertid underskott på sammanlagt 224 Mkr.

Resultatets andel av skatter och bidrag

Årets resultat i förhållande till skatter och generella bidrag prognostiseras till -0,3 %. Föregående år uppgick resultatet till 1,0 % av de samlade skatte- och bidragsintäkterna.

Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet till i genomsnitt 1,9 %. Resultatnivån har kontinuerligt sjunkit under de senaste åren, vilket visas i diagrammet till höger.

Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Realisationsvinster skall frånräknas årets resultat.

Årets budgeterade resultat förutsatte att 70 Mkr kunde disponeras ur resultatutjämningsreserven med anledning av en svag skatteunderlagstillväxt. De prognoser som lämnats efter budgetens upprättande indikerar att skatteunderlagstillväxten 2014 blir i nivå med genomsnittet under de tio föregående åren varför disponering ur reserven inte är möjlig.

Balanskravsutredning, Mkr
2014 (p) 2013 2012
Årets resultat -50 154 193
- samtliga realisationsvinster -2 -33 -7
- vissa realisationsvinster enligt undantag 0 0 0
- vissa realisationsförluster enligt undantag 0 0 0
- orealiserade förluster värdepapper 0 0 0
- återföring orealiserade förluster värdepapper 0 0 0
Resultat efter balanskravsjustering -52 121 186
- medel till resultatutjämningsreserv 0 - -
- medel från resultatutjämningsreserv 0 - -
- synnerligt skäl RIPS 0 106 0
Balanskravsresultat -52 227 186
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0
SUMMA -52 227 186
Balanskravsresultat att återställa 52 0 0

 

Det prognostiserade resultatet för 2014 visar att kommunen riskerar att inte uppfylla kravet på ekonomisk balans, vilket skulle vara första gången sedan balanskravet infördes. Balanskravsresultatet prognostiseras nu till -52 Mkr vilket enligt kommunallagen skall återställas under de nästföljande tre åren det vill säga 2015-2017.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har målet att över en tidsperiod på tre till fyra år skall resultatet täcka värdesäkringen av den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse. Härutöver skall resultatet också täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse.

År 2014 värdesäkras pensionsrättigheter intjänade före 1998 genom att utbetalda pensioner, vilka kostnadsförs, överstiger skuldökningen till följd av ränta och basbeloppsuppräkning. Värdesäkringen av det justerade egna kapitalet kräver inget resultat under året då inflationen under året prognostiseras bli negativ.

Årets finansiella mål blir med givna förutsättningar att uppnå kommunallagens balanskrav.

Finansiellt mål, Mkr
2014 (p) 2013 2012 2011
Värdesäkra pensioner intjänade före 1998 -208 -107 18 -96
Värdesäkra justerat eget kapital -13 7 -6 139
Finansiellt mål 0 0 12 43
Årets resultat -50 154 193 492
Målavvikelse -50 154 181 449

 

Av ovanstående sammanställning framgår att kommunen under 2014 inte kommer att uppfylla det finansiella målet men sett över tidsperioden tre till fyra år uppfylls målet med god marginal.

Till toppen