Delårsrapport 1, 2014

Kommunens bolag

Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %.

Förändringar under perioden

Den 1 januari 2014 ska större bolag tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1 (K3). Den nya redovisnings-principen innebär kortfattat att bolagens anläggningstillgångar delas upp i byggnadskomponenter med individuell avskrivningstid.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 1 776 Mkr under perioden januari-april. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande:

Omsättning, Mkr
jan-april 2014 Ägarandel
MKB-koncernen 616 100,0%
SYSAV-koncernen 278 46,0%
VA Syd (kommunalförbund) 303 70,4%
CMP, Copenhagen Malmo Port 210 27,5%

 

För perioden redovisas betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 75,7 Mkr samt av Sysav-koncernen med 37 Mkr.

I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt, av MKB med 228 Mkr samt av Copenhagen Malmo Port med 90 Mkr.

Kommunens helägda kulturbolag, Malmö Stadsteater AB och Malmö Symfoniorkester AB, uppvisar i likhet med 2013 underskott, såväl för perioden jan-april som i helårsprognosen för 2014.

Till toppen