Delårsrapport 1, 2014

Belopp i Mkr

Belopp i Mkr MALMÖ STAD
2014 (p) 2013
Verksamhetens intäkter 3 480 3 422
Verksamhetens kostnader -18 061 -17 225
Avskrivningar -800 -745
Verksamhetens nettokostnader -15 381 -14 548
Skatteintäkter 10 789 10 406
Generella statsbidrag och utjämning 4 461 4 314
Finansiella intäkter 198 176
Finansiella kostnader -117 -194
Resultat före extraordinära poster  -50 154
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
PERIODENS RESULTAT -50 154

Till toppen