Delårsrapport 1, 2014

“Resultatnivån har kontinuerligt sjunkit under de senaste åren.”

För helåret prognostiseras ett negativt resultat på 50 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -79 Mkr är det en förbättring med 29 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom ett betydande överskott inom finansiering på 253 Mkr. Verksamheterna prognostiserar emellertid underskott på sammanlagt 224 Mkr.

Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet till i genomsnitt 1,9 % av skatter och generella bidrag. Resultatnivån har kontinuerligt sjunkit under de senaste åren.

Det prognostiserade resultatet för 2014 visar att kommunen inte kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans, vilket skulle vara första gången sedan balanskravet infördes. Balanskravsresultatet prognostiseras nu till -52 Mkr vilket enligt kommunallagen skall återställas under de nästföljande tre åren det vill säga 2015-2017.

Sammanfattning

Prognostiserat underskott

Kommunen kommer under 2014 inte att uppfylla kommunfullmäktiges finansiella mål men sett över tidsperioden tre till fyra år uppfylls målet med god marginal.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomiskt bistånd, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag till flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter prognostiseras för helåret till sammanlagt 186 Mkr.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning skall nämnder som prognostiserar underskott besluta om åtgärder så att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når överensstämmelse med budget.

Om nämnder som nu prognostiserar underskott anpassar sin kostnadsnivå enligt givna riktlinjer kan balanskravet uppnås. För att säkerställa en reserv för negativa händelser som kan inträffa under resten av året bör övriga nämnder iaktta återhållsamhet att påbörja ny verksamhet för att därigenom trygga en låg nettokostnadsökning för kommunen som helhet.

Årets investeringsverksamhet är omfattande. Totalt prognostiseras investeringarna uppgå till 2,6 miljarder under året.

Förskola

Antal barn i förskoleålder fortsätter att öka, dock i något lägre takt än de senaste åren. Förskolenämnden gör bedömningen att i genomsnitt 19 600 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året, vilket är en ökning med ca 650 barn sedan 2013.

Under hösten 2013 konstaterades en platsbrist inför 2014. Ett planeringsarbete påbörjades då för att hantera situationen. I början av januari var bedömningen att stor risk förelåg för att den lagstadgade kötiden skulle komma att överskridas för ett flertal barn. Under våren har därför ett omfattande arbete genomförts för att förebygga den befarade kösituationen. Arbetet har innefattat en planering för att skapa nya platser utöver de som tidigare ingått i lokalförsörjningsplanen men också att öka antalet barn inom befintliga förskolor. I april fanns det 161 barn i kö till förskola, att jämföras med 276 barn för samma period föregående år. Nämndens bedömning är att samtliga placeringar kommer att ske inom lagstadgad tid under resten av året.

Under perioden januari-april har det öppnat fem kommunala förskolor, varav en bussförskola. Utöver dessa har sex befintliga förskolor utvidgats medan två kommunala förskolor avvecklats. Sammantaget har nettoökningen varit 351 platser. Bedömningen för helåret är en kommunal nettoutbyggnad med cirka 1 100 platser.

Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 29 800 vilket är en ökning med 1 200 elever jämfört med 2013. Detta är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker inom förskoleklass och grundskola i både kommunal och enskild regi.

Grundskola och fritidshem

Antalet barn i fritidshem beräknas under året uppgå till cirka 13 500 vilket är en ökning med cirka 800 barn jämfört med föregående år. Andelen inskrivna barn beräknas ligga på samma nivå som under 2013.

En intensiv planering pågår för att inför nästa läsår få fram platser i grundskolan för alla nya elever. Nämnden bedömer att detta kan lösas genom förtätning i befintliga skolor, tillfälliga lokaler i paviljonger, viss om- och tillbyggnad samt genom återställning av vissa förskolelokaler som idag utnyttjas av förskolenämnden.

Ekonomisk hjälp

Den satsning som gjorts i budget 2014 på att få fler Malmöbor självförsörjande och minska försörjningsstödet har påbörjats genom att fler socialsekreterare har anställts för att minska antalet ärenden per handläggare. Med färre antal hushåll per handläggare ökar möjligheterna till fler personliga nybesök, fler genomförandeplaner, fler externa kontakter för samverkan vilket sammantaget bidrar till att öka brukarnas möjligheter till självförsörjning.

Kostnaderna för hemlöshet har ökat kraftigt under senare år. I sina delårsrapporter bedömer stadsområdena att kostnaderna för 2014 kommer uppgå till 178 Mkr, vilket är något lägre än utfall 2013. Bedömningen bygger på att tillgången till lägenheter ökar under året bl.a. genom avtal med MKB om 100 ytterligare lägenheter för andrahandsuthyrning till barnfamiljer i dyra boendelösningar.

Vård och omsorg

De totala nettokostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning prognostiseras för 2014 öka med 46 Mkr, eller 1 %. Mellan 2012 och 2013 ökade kostnaderna med drygt 5 %. Verksamheterna har sedan 2013 arbetat intensivt med effektiviseringar för att bromsa utvecklingen och få kostnaderna i nivå med tillgängliga ekonomiska resurser.

Stäng

Verksamheterna

Här kan du läsa om Malmö stads kärnverksamheters redogörelse för perioden.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Under perioden jan-april uppgick det samlade resultatet för kommunen till +32 Mkr.

Läs mer

Resultaträkning

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -50 Mkr för år 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 2014

Filstrl: 2 MB

Malmö stads delårsrapport 1 är en sammanställning för kommunens verksamheter under perioden januari till april där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Till toppen