Delårsrapport 1, 2013

Ekonomi

För perioden januari-mars uppgick det samlade resultatet för kommunen till 127 Mkr. Budgeten för perioden uppgick till +22 Mkr varför den samlade budgetavvikelsen var +105 Mkr.

För helåret 2013 prognostiseras resultatet till -25 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -125 Mkr är det en förbättring med 100 Mkr. Förbättringen återfinns inom skatte- och bidragsintäkter och ett förbättrat finansnetto. I årets resultat ingår vinster från exploateringsverksamhet samt realisationsvinster på sammanlagt 152 Mkr.

Det prognostiserade resultatet för 2013, justerat för realisationsvinster och omställningskostnader, visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller det finansiella målet.

Årets budgetavvikelse prognostiseras till +100 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom centrala överskott inom finansiering om drygt 300 Mkr. Prognostiserade intäkter från realisationsvinster och exploateringsvinster prognostiseras bli 48 Mkr lägre än budget. De egentliga verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse gentemot budget på sammanlagt 156 Mkr.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter prognostiseras för helåret till sammanlagt 175 Mkr.

Behovet av försörjningsstöd fortsätter att öka. Antalet ärenden stiger och därmed kostnaden. För helåret 2013 prognostiseras kostnaden för ekonomisk hjälp uppgå till 899,4 Mkr.

Kostnaderna för hemlöshet ökar, men enligt stadsdelarnas helårsprognoser inte i samma takt som under senare år. För helåret prognostiseras kostnaden uppgå till 175 Mkr. Detta innebär att kostnaderna för ekonomisk hjälp och hemlöshet för 2013 beräknas uppgå till 1 074 Mkr.

Verksamhet

Den 1 juli 2013 träder en ny organisation i kraft. Åtta nya nämnder bildas, en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem stadsområdesnämnder. Dessa nämnder övertar då ansvaret från stadsdelar och utbildningsnämnd. En interimistisk organisation bildades i januari med syftet att förbereda mottagandet av verksamheten och bildandet av de nya nämnderna.

Arbetet med att genomföra ett stort antal utvecklingsinsatser i förskolor och skolor fortsätter. Arbete pågår bl.a. med att åtgärda brister som framkommit vid skolinspektionens tillsyn. Det systematiska kvalitetsarbetet och andra projekt såsom språkutvecklande insatser, framtidens skola m.fl. har fortsatt fokus.

Förskoleutbyggnaden fortsätter. Utvecklingstakten antas dock minska något jämfört med tidigare år.  Antalet barn i förskola förväntas i år öka med ca 800.

Antalet elever i grundskola beräknas i år att öka med 950, vilket är en större elevökning än de senaste åren. Även efterfrågan på fritidshemsplats fortsätter att öka. Cirka 600 fler barn beräknas i år ha fritidshemsplats. Även andelen som efterfrågar plats beräknas ökat något. En förklaring till ökningen är att antalet barn i de lägre årskurserna ökar.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola (exkl. uppföljningselever) beräknas i år vara ca 9 700, vilket är 140 fler än 2012. Antalet elever i kommunens egna gymnasieskolor bedöms vara oförändrat.

Inom äldreomsorgen beräknas andelen invånare med insatser bli relativt oförändrad. Dock är det en ökande andel av personerna med insatser som är 90 år och äldre. För 2013 väntas den gruppen uppgå till 39 % av vårdtagarna i ordinärt och särskilt boende. Förändringen återspeglas också i att vårdtyngden hos vårdtagarna ökar med ökade kostnader som följd.

Behovet av bostad med särskild service enligt LSS är fortsatt stort och utbyggnaden fortsätter under 2013. Utbyggnadstakten var dock lägre än planerat under 2012 vilket påverkar möjligheterna att erbjuda lägenheter under 2013. Efterfrågan på LSS-bostäder återspeglas i kostnadsutvecklingen. De totala kostnaderna för placeringar såväl inom Malmö som utanför (externa placeringar) beräknas uppgå till 621 Mkr, vilket är en ökning med 5,4 % i förhållande till 2012.

Till toppen