Delårsrapport 1, 2013

En ekonomi i balans samt en väl fungerande upp­följning och utvärde­ring av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.


Översikt över det prognostiserade resultatet

Belopp i Mkr

Till toppen