Delårsrapport 1, 2013

I det följande lämnas en översiktlig redogörelse för verksamheten under perioden. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från de särskilda analyser som upprättats av respektive nämnd.


Kommunstyrelse

Nämndens ökade nettokostnad förklaras främst av förväntade kostnader för omställning och omstrukturering av stadens organisation.
Läs mer

Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om hur perioden varit för den tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och miljönämnden.
Läs mer

Barn och ungdom

Den 1 juli 2013 bildas en ny skolorganisation med tre nya nämnder, en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnd.
Läs mer

Kultur och fritid

En av de viktigaste satsningarna 2013 är El Sistema, där barnen får möjlighet att spela instrument, ha rytmik och sjunga i grupp.
Läs mer

Vård och omsorg

Här kan du läsa om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg om äldre och personer med funktions-nedsättning samt ekonomisk hjälp.
Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Trots tecken på ekonomisk återhämtning är arbetsmarknaden fortsatt svag och bedöms vara så under året.
Läs mer

Områdesprogrammen

Arbetet inom ramen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö fortgår enligt planerna för de prioriterade områdena.
Läs mer

Till toppen