Delårsrapport 1, 2013

Resultat

Totalt resultat kommunen

ÅRETS RESULTAT -

Visa diagram

För perioden januari-mars uppgick det samlade resultatet för kommunen till 127 Mkr. Budgeten för perioden uppgick till +22 Mkr varför den samlade budgetavvikelsen var +105 Mkr.

För helåret 2013 prognostiseras resultatet till -25 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -125 Mkr är det en förbättring med 100 Mkr. Förbättringen återfinns inom skatte- och bidragsintäkter och ett förbättrat finansnetto.

I årets resultat ingår vinster från exploateringsverksamhet samt realisationsvinster på sammanlagt 152 Mkr.

Resultatets andel av skatter o bidrag

Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag prognostiseras till -0,2 %. Föregående år var resultatet 1,4 % av de samlade skatte- och bidragsintäkterna.

Under den senaste femårsperioden uppgår resultatet till 2,7 %. Det har skett en fortlöpande sänkning av resultatnivån under de senaste åren.

Till toppen