Delårsrapport 1, 2013

“Det prognostiserade resultatet visar att kommunen kommer uppfylla kravet på ekonomisk balans”

För perioden januari-mars uppgick det samlade resultatet för kommunen till 127 Mkr. Budgeten för perioden uppgick till +22 Mkr varför den samlade budgetavvikelsen var +105 Mkr.

För helåret 2013 prognostiseras resultatet till -25 Mkr. Jämfört med ett budgeterat resultat på -125 Mkr är det en förbättring med 100 Mkr. Förbättringen återfinns inom skatte- och bidragsintäkter och ett förbättrat finansnetto. I årets resultat ingår vinster från exploaterings-verksamhet samt realisationsvinster på sammanlagt 152 Mkr.

Sammanfattning

Det prognostiserade resultatet för 2013, justerat för realisationsvinster och omställningskostnader, visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller det finansiella målet.

Årets budgetavvikelse prognostiseras till +100 Mkr. Avvikelsen uppkommer genom centrala överskott inom finansiering om drygt 300 Mkr. Prognostiserade intäkter från realisationsvinster och exploateringsvinster prognostiseras bli 48 Mkr lägre än budget. De egentliga verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse gentemot budget på sammanlagt 156 Mkr.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter prognostiseras för helåret till sammanlagt 175 Mkr.

Behovet av försörjningsstöd fortsätter att öka. Antalet ärenden stiger och därmed kostnaden. För helåret 2013 prognostiseras kostnaden för ekonomisk hjälp uppgå till 899,4 Mkr.

Kostnaderna för hemlöshet ökar, men enligt stadsdelarnas helårsprognoser inte i samma takt som under senare år. För helåret prognostiseras kostnaden uppgå till 175 Mkr. Detta innebär att kostnaderna för ekonomisk hjälp och hemlöshet för 2013 beräknas uppgå till 1 074 Mkr.

Stäng

Kommunens ekonomi

Under perioden uppgick det samlade resultatet för kommunen till 127 Mkr. Budgeten för perioden uppgick till +22 Mkr varför den samlade budgetavvikelsen var +105 Mkr.

Läs mer

Verksamheterna

Här finns en översiktlig redogörelse för verksamheten under perioden. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från respektive nämnd.

Läs mer

Finansiella rapporter

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling och en ekonomi i balans.

Läs mer

Delårsrapport 1 2013

Filstrl: 510 kB

Malmö stads delårsrapport 1 är en sammanställning för kommunens verksamheter under perioden januari till mars där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Till toppen