Delårsrapport 1, 2012

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 54 Mkr. Periodresultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till 187 Mkr. Investeringarna under perioden uppgick till 349 Mkr vilket var i nivå med föregående år då de uppgick till 327 Mkr.

Under perioden januari – april ökade verksamhetens nettokostnader med 5,8 % om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 13 993 Mkr vilket exklusive exploaterings- och realisationsvinster motsvarar en ökning med 5,8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -14 Mkr för år 2012. Det prognostiserade resultatet är 246 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden minskat med 277 Mkr. Under helåret beräknas nettotillgångarna minska med 1 008 Mkr till 0,6 miljarder kronor.

Det nu prognostiserade resultatet för år 2012 visar att kommunen inte kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans men detta är en budgeterad avvikelse. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 uppfyller däremot med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda målet för god ekonomi.

Under perioden januari – april har medelantalet anställda varit 21 212 vilket är en ökning med 698 jämfört med samma period föregående år.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 1 250 barn jämfört med år 2011. Andel barn i befolkningen som efterfrågar plats ökar.

Inom skolverksamheten beräknas det totala antalet elever att öka jämfört med i fjor. För gymnasieskolan sker dock en fortsatt minskning i den kommunala verksamheten framförallt till följd av ett minskat antal sökande till yrkesprogrammen. Andelen elever i fristående skolor bedöms för grundskolan ligga på fjorårets nivå medan andelen elever i fristående gymnasieskola fortsätter att öka. För grundskole- och fritidshemsverksamheten prognostiseras ett underskott med 27 Mkr. Kostnaden per elev i de kommunala grundskolorna prognostiseras liksom föregående år bli högre än vad som budgeterats och behovet av stöd till eleverna ökar.

Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott som beror på att kostnaderna för boende för hem- och bostadslösa överskrider budget.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 102 Mkr. Antal ärenden med introduktionsersättning fortsätter att minska till följd av att staten tar över ansvaret för vissa invandrare (etableringsersättning), medan antalet försörjningsstödsärenden ökar. Kostnaden per ärende beräknas bli ca 3 % högre jämfört med föregående år och påverkar kostnadsutvecklingen mer än ökningen av antal ärenden. Den högre kostnaden per ärende förklaras främst med att den genomsnittliga bidragstiden ökar.

Vård och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på 25 Mkr i förhållande till budget. Orsakerna är bl.a. högre kostnad än budgeterat för personlig assistans (LASS) samt högre kostnader
än budgeterat för korttidsvård.

Till toppen