Delårsrapport 1, 2012

Belopp i Mkr

Sammanställd redovisning Malmö stad
Prognos
helår
2012
Resultat
jan-apr
2012
Budget inkl nya beslut 2012 Prognos helår
2012
Resultat helår
2011
Resultat jan-apr 2012 Resultat jan-apr 2011
Verksamhetens intäkter - 2 070 - - 3 243  1 018 1 012
Verksamhetens kostnader  -  -6 131  -  -  -15 730  -5 379  -5 163
Avskrivningar  - -361  -  -  -651  -221  -201
Verksamhetens nettokostnader  -13 638  -4 422  -14 043  -13 993  -13 138  -4 582  -4 352
Skatteintäkter 9 982 3 333 9 849 9 982 9 619 3 333 3 206
Generella
statsbidrag
och utjäming
 3 926  1 309  3 932  3 926  3 953  1 309  1 320
Finansiella
intäkter
 274  52  104  169  162  35  21
Finansiella
kostnader
 -398  -110  -102  -98  -104  -41  -8
Resultat före
extraordinära
poster
 146  162  -260  -14  492  54  187
Extraordinära
intäkter
0 0 0 0  0
Extraordinära kostnader  0  0  0  0  0
Skatt/latent skatt -31  -  -  -  -  -
Periodens
resultat
146 131 -260 -14 492 54 187

Till toppen