Delårsrapport 1, 2012

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomisk hjälp, var under årets första tertial 333 Mkr, vilket är 5 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2012 beräknas nettokostnaden uppgå till 971 Mkr, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2011.

Antalet vårddygn på institution och i familjehem för barn och ungdomar ligger på samma nivå som föregående år, liksom kostnaden. Placeringar av vuxna beräknas volymmässigt ligga på samma nivå som föregående år, men här gör ökade vårdbehov att den genomsnittliga dygnskostnaden, och därmed den totala kostnaden, ökar något.

Kostnaden för hemlösheten prognostiseras öka med 7 % jämfört med 2011, vilket är lägre än de senaste årens ökningstakt. En ökning på 7 % motsvarar 10 Mkr. Utvecklingen varierar kraftigt mellan stadsdelarna. Stadsdelsfullmäktige Centrum och Limhamn-Bunkeflo räknar med kostnader som är något lägre än föregående år, medan stora kostnadsökningar prognostiseras i framförallt Rosengård.

Vård och omsorg för äldre och personer med

funktionsnedsättning

Nettokostnaden för första tertialet uppgick till 1 178 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,5 % i jämförelse med samma period 2011. Den prognostiserade nettokostnaden för 2012 beräknas till 3 605 Mkr som är 4 % högre än föregående år.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (SoL)

Totalt prognostiseras andelen av befolkningen med insatser i ordinärt respektive särskilt boende vara oförändrad i jämförelse med 2011. Dock bedöms det ske viss skiftning från de yngre åldersgrupperna till gruppen 80 år och äldre. I genomsnitt beräknas 10 008 personer omfattas av insatser under 2012, varav 7 778 eller 78 % avser personer i ordinärt boende. Andelen funktionshindrade i ordinärt och särskilt boende beräknas minska med 1 % jämfört med 2011.

Antalet platser i korttidsvård inklusive KRA (rehabilitering) beräknas minska under 2012 till 300 årsplatser i jämförelse med förra årets 306 platser. Prognosen visar något lägre kostnad per plats.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS)

Efterfrågan på LSS-boende är fortsatt hög och genomsnittligt antal boende under 2012 beräknas bli 796 personer, vilket är en ökning med 14 eller 2 % i jämförelse med 2011. Detta medför en beräknad kostnadsökning på 9 %.

Antalet ärenden om ersättning för personlig assistans (LASS) prognosisteras ligga på samma nivå som år 2011. Föregående år uppgick antalet ärenden till 399 och 2012 beräknas antalet till 403, vilket enligt prognosen betingar en kostnadsökning på 3 %.

Till toppen