Delårsrapport 1, 2012

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Stadskontoret har en samordnande roll i arbetet. Under 2012 fortsätter planering, utveckling och genomförande av för områdesprogrammen gemensamma aktiviteter; till exempel strategidagar, kommunikationsinsatser, studieturer för förtroendevalda, samt inte minst arbetet med de beslutade gemensamma spåren Framtidens Jobb och Framtidens Lärande. Särskild fokus i arbetet med områdesprogrammen under 2012 kommer dessutom att läggas på metoder för att i högre grad involvera föreningsliv och medborgare.

Områdesprogram Herrgården

Fokus ligger på fyra arbetsområden: arbete och näringsliv, kultur och fritid, folkhälsa samt fysisk planering. En särskild prioriterad insats är Framtidens skola, vilken engagerar hela stadsdelsförvaltningen i syfte att öka måluppfyllelsen inom skolverksamheten. Inom Arbete och näringsliv har möjligheterna till fler näringslivsetableringar i stadsdelen samt fler arbetstillfällen undersökts. Inom folkhälsa har en process påbörjats kring en planerad motionsslinga. Vidare har ett samarbete inletts med Rädda Barnen och Individuell Människohjälp om att stärka möjligheterna till inflytande och mobilisering för kvinnor och män. Prova-på-aktiviteter för tjejer – Try me, är ett samarbete med bland andra MISO, Rädda Barnen, Tjejer i förening, C.O.L.I.B.R.I och Malmö FC. Arbetet med medborgardialogkonceptet Tyck om Rosengård samt framtagandet av en handbok i aktivt boende- och medborgarengagemang fortsätter. I syfte att utveckla mötesplatser har ett samarbete inletts med Retoy, ett företag som underlättar för barn och vuxna att vara med och skapa en hållbar utveckling.


Områdesprogram Holma-Kroksbäck

Inom insatsområde Arbete och tillväxt samverkar stadsdelen med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsinsatser och näringslivsutveckling. I Trygghet och säkerhetsgruppen samverkar stadsdelen med bland annat MKB, bussbolagen, Räddningstjänsten Syd, Polisen kring trygghetsfrågorna. Ett 10-punktsprogram för ett tryggare Holma har tagits fram, som till exempel innebär utökade öppettider på Aktivitetshuset, ökad polisnärvaro, anställning av en bo-social nätverkare på MKB. Inom resursgruppen för Barn och ungdomars livsvillkor sker utökning av Kulturskolans verksamhet samt satsningarna Läxakuten och Öppen skola på Kroksbäcksskolan. Inom insatsområde Stadsdelsutveckling sker samverkan med de tekniska förvaltningarna, MKB, HSB, samt Riksbyggen för att ta fram en gemensam framtidsbild gällande den fysiska utvecklingen. Vidare har ett Råd för Områdesprogram inrättats för att fördjupa dialogen mellan politiker och tjänstemän.


Områdesprogram Lindängen

Fokus ligger på tre insatsområden: Bygg Lindängen, Må bra samt Lärande och jobb. Vid medborgardialogtillfällen och workshops har underlag till prioriterade insatser tagits fram. Inom Bygg Lindängen sker samverkan med övriga förvaltningar samt fastighetsägare för att ta fram ett program för förnyelse av Lindängen centrum. Planering pågår kring en grön skolgård på Högaholmskolan och ett demokratiprojekt där barn får påverka innehåll och aktiviteter i skolans utemiljö. Stadsodlingsverksamhet för att skapa gemenskap och delaktighet och förbättra stadsmiljön har satts igång. Inom Må Bra sker ett samordnat arbete med övriga förvaltningar, polis, räddningstjänsten och fastighetsägare för att öka trivseln och tryggheten. Vidare satsas på utveckling av mötesplatser, bland annat Allaktivitetshuset på Lindängeskolan, Klarinettens öppna förskola, Lindgården, fritidsgården och stadsdelsbiblioteket. Pilotprojektet kvinnor på Lindängen handlar om en ny mötesplats för socialt isolerade kvinnor. Inom Lärande och jobb sker samlokalisering av ett antal socialsekreterare med områdesarbetare från Jobb Malmö i syfte att genom närkontakt med barnfamiljer och unga som erhåller försörjningsstöd få fler Lindängebor i arbete. Områdets förskolor samverkar med Jobb Malmö för att erbjuda vägledning om arbete och studier till föräldrar utan sysselsättning.


Områdesprogram Segevång

En idélista för områdesprogrammet med mål, tidplan och samarbetspartners för perioden 2012 – 2015 har arbetats fram och fastställts av stadsdelsfullmäktige. Utvecklingsarbetet innehåller bland annat följande huvudkoncept: Odling i stadsdelen – i samarbete med andra aktörer, boende och fastighetsägare; Museet och förskolorna – gränsöverskridande pedagogiskt arbete; Urban transition Öresund – ett samarbete med bland annat Köpenhamn, Lund, Roskilde och respektive universitet kring hållbar stadsplanering; samt Kulturens roll i ett hållbart samhälle – samarbete med kulturförvaltningen och ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) med boendesamverkan i Kirseberg.


Områdesprogram Seved

För 2012 har handlingsplaner tagits fram för områdena Arbete och tillväxt, Barn, ungdomar och familj, Kultur och fritid, Äldre och personer med funktionshinder, Områdesmiljö samt Övergripande. Handlingsplanerna omfattar dels arbetsgruppernas planerade insatser, dels ordinarie verksamheters insatser riktade mot Seved. Insatserna i enlighet med handlingsplanerna är igång och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter, andra myndigheter och föreningar har ytterligare förstärkts i detta arbete.

Till toppen