Delårsrapport 1, 2012
“Både antalet ärende, samt den genomsnittliga kostnaden per ärende, har ökat”

Ekonomisk hjälp

Under årets fyra första månader var kostnaden för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, 284 Mkr, vilket var 8 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2012 beräknas nettokostnaden för ekonomisk hjälp öka med 32 Mkr eller 4 % jämfört med 2011.

Antalet ärenden i genomsnitt per månad var under januari-april 2,4 % fler än under motsvarande period 2011, och den genomsnittliga kostnaden per ärende ökade med 5,2 %.

Antalet ärenden med försörjningsstöd var 754 fler i genomsnitt per månad jämfört med motsvarande period 2011. Antalet försörjningsstödsärenden per månad beräknat som ett genomsnitt över den senaste 12-månadersperioden, d.v.s. rensat för säsongsvariationer, har ökat oavbrutet sedan hösten 2008.

Introduktionsersättning som är en del av ekonomisk hjälp började fasas ut med början i december 2010 till följd av ny lagstiftning kring etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Antalet introduktionsärenden var i genomsnitt 543 färre per månad under första tertialet 2012 jämfört med 2011.

Till toppen