Delårsrapport 1, 2012

Kommunstyrelse

Styrelsens nettokostnad för verksamheten beräknas öka i förhållande till år 2011 med drygt 61 Mkr, vilket motsvarar 7 %. De främsta orsakerna till prognosen för den ökade nettokostnaden är uppräkning till 2012 års pris- och lönenivå, högre kostnader för kommunstyrelsens anslag till projekt och utredningar och att överskott för driftstartsförskjutningar inom e-förvaltningsprogrammet och IT-system beräknas bli lägre under 2012 än 2011. Prognosen pekar på att anslaget för integrations- och vuxenutbildningsutskottet, till skillnad från 2011, kommer att utnyttjas fullt ut för att finansiera insatser.

Till de viktigare händelserna under perioden hör förslaget om förändrad skolorganisation som sänts ut på remiss, införandet av ett nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem, tecknandet av ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, framtagandet av kommunikationsplattformen Heja Malmö där en kampanj mot den organiserade brottsligheten ingår och det nya färdtjänstavtalet. Under perioden har också e-tjänsten ”sök och hitta särskilt äldreboende” lanserats.


Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om Servicenämnden, Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämndens arbete.

Läs mer

Barn och ungdom

Här kan du läsa om förskoleverksamheten, skola och fritidshemsverksamheten samt gymnasieskolan.

Läs mer

Kultur och fritid

Läs om kulturnämnden och fritidsnämnden, som under perioden bl.a. instiftat ett nytt bidrag för fritidsaktiviteter.

Läs mer

Vård och omsorg

Läs om individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ekonomisk hjälp

Här kan du läsa om ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning.

Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Läs om kommunens arbetsmarknadsinsatser och hur arbetslösheten har förändrats.

Läs mer

Områdesprogram

Här kan du läsa om Malmö stads områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Det finns fem områdesprogram.

Läs mer

Till toppen