Delårsrapport 1, 2012

Enligt beslutad budget för innevarande år erhåller respektive nämnd en investeringsram. Gatukontoret inom tekniska nämnden har även erhållit delramar för investeringar understigande 15 Mkr gällande kaj/bro/gatuinvesteringar samt utbyggnadsinvesteringar. Nedan följs beslutad investeringsram upp mot utfall investeringsram.

 

Belopp i Tkr

Nämnd/verksamhet Budget 2012 Prognos 2012
Kommunfullmäktige 500
Kommunstyrelse 25 000  24 500
Servicenämnd  1 021 000  825 000
Teknisk nämnd  899 744  772 554
Miljönämnd  400  1 050
Stadsbyggnadsnämnd  1 500  1 500
Utbildningsnämnd  18 000  15 000
Kulturnämnd  9 300  8 900
Fritidsnämnd  2 000  2 000
Social resursnämnd  8 000  2 000
Överförmyndarnämnden  700  700
Stadsdelsfullmäktige
Centrum 5 000 5 000
Södra innerstaden  18 000  10 000
Västra innerstaden 7 500  7 500
Limhamn-Bunkeflo  21 000  22 200
Hyllie  9 000  7 000
Fosie  13 000  13 000
Oxie  3 100  3 100
Rosengård  8 000  6 000
Husie  7 000  7 000
Kirseberg  5 000  5 000
Hamnanläggningar  143 000 109 100
SUMMA 2 225 244 1 848 604

 

Varav gatukontoret inom tekniska nämnden Budget 2012 Utfall 2012
Kaj/bro/gata < 15 Mkr 18 000  222
Utbyggnadsinv < 15 Mkr 110 745  168 096
Normalinvesteringar < 15 Mkr  80 565
Objektsgodkända av kommunstyrelsen
alternativt kommunfullmäktige
 421 875
Godkända av tekniska nämnen
Totalt  794 948 670 758

 

Varav servicenämnden Budget 2012 Utfall 2012
Investeringar < 15 Mkr 108 500
Objektsgodkända av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige  516 500
Igångsättningstillstånd beslutade av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige  1 500
 Ej objektsgodkända investeringar > 15 Mkr  198 500
Totalt 1 021 000 825 000

Till toppen