Delårsrapport 1, 2012
“Alla barn ska ha samma utvecklingsmöjlighet oberoende av kön”

Genuspedagogiskt utvecklingsarbete i skolan

Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklings-arbete. Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete är det som mäts.

Förskolor och skolor i Malmö arbetar, bland annat i samarbete med stadskontorets forsknings och utvecklingsenhet, med olika former av genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete kommer att fortsätta. Mer än hälften av stadsdelarna har utökat sina insatser i förhållande till år 2011 medan de övriga har ett oförändrat antal förskolor och skolor med dokumenterat genuspedagogiskt utvecklingsarbete där hälften av medarbetarna varit involverade.

Det är framförallt inom förskoleverksamheten som ett aktivt arbete med genuspedagogik pågår och där detta är ett uttalat prioriterat område. Inom skolan har arbetet inte fått samma tydliga fokus och har därmed inte på samma sätt som inom förskolan blivit en naturlig del i det samlade utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen har beviljat särskilda medel för arbetet med jämställdhetsintegrering vilket skapat möjligheter för verksamheten att genomföra olika jämställdhetsprojekt inom den pedagogiska verksamheten.

Kompetensutveckling pågår kontinuerligt i olika projekt med stöd av stadskontorets forsknings och utvecklingsenhet.

Utbildningsnämnden genomför utbildning av genuspiloter som nästa läsår ska arbeta med att implementera ett genusmedvetet arbetssätt på sina respektive skolor.

Stadsdelsförvaltningarna har representanter i kommun-övergripande nätverk och i fokusgrupper med högskolan för att få en utveckling mot ett naturligt genusperspektiv i ordinarie verksamhet. Genusperspektivet måste också beaktas vid alla analyser av skolresultat.

Till toppen