Delårsrapport 1, 2012

Ekologiskt och rättvisemärkt som förstahandsval

Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier.

Det som följs upp och mäts är andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier.

Idag finns två stödfunktioner i Malmö för att uppnå att ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet i kommunen. Dels Fairtrade City-kansliet, dels en projektgrupp för att arbeta med mat ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa arbetar för att implementera den ”Policy för hållbar utveckling och mat” som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010. Miljösamordnarna i
stadsdelar och förvaltningar gör också en stor insats för att nå målen.

En inköpsguide för hållbara inköp har tagits fram i samarbete mellan miljöförvaltningen och Upphandlingsenheten och finns tillgänglig för alla på Malmö stads intranät Komin. De utbildnings- och informationsinsatser som genomförs för anställda i stadsdelar och förvaltningar har gett goda resultat. En kontinuerlig dialog pågår också med Malmö stads upphandlade leverantörer för att utveckla sortimentet av ekologiska och etiskt certifierade produkter. Inför kommande livsmedelupphandlingar intensifieras det arbetet.

Glädjande nog har inköpen av ekologiska livsmedel även denna period ökat i Malmö stad från 34 % (förra periodens siffra 37 % var inte korrekt, 34 % är det korrekta värdet för 2011) till 37 %. Alla stadsdelar har ökat sina andelar. Utmärker sig gör Västra och Södra Innerstaden samt utbildningsförvaltningen som alla ökat inköpen av ekologiska livsmedel kraftigt, tack vare riktade insatser. De flesta stadsdelar anger att de arbetar med att öka kunskapen hos sina anställda. Förfinade och mer allmänt spridda uppföljningsverktyg är också effektiva redskap för förvaltningarna i deras strävan att öka andelen ekologiska och etiskt certifierade produkter. Några få förvaltningar visar minskningar andelen ekologiskt, särskilt stadskontoret och gatukontoret. Det beror bl.a. på förändrade mätmetoder. Attityd, vana och brist på ekologiska produkter i lämpliga förpackningsstorlekar anges som förklaringar till låga nivåer av ekologiskt i vissa förvaltningar.

Även andelen etiskt certifierade produkter ökar, för hela Malmö stad från 50 % till 54 %. Västra och Södra innerstaden utmärker sig även här och har ökat sina andelar kraftigt. Kulturförvaltningen och stadskontoret ökar markant, men det beror åtminstone delvis på att statistiken avseende t-shirts utelämnats (då avtalet med leverantören gått ut). Utbildningsförvaltningen har minskat sina etiska inköp med 10 %-enheter, och uppger att åtgärder i form av information/utbildning till miljöombuden och alla enheternas inköpare ska genomföras.

Till toppen