Delårsrapport 1, 2012

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Officiell statistik om andelen unga malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl en lång framställningstid och kan därför inte visa aktuella förhållanden. I stället redovisas Arbets-förmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar i åldersgruppen 18-24 år.

Förändringen av andelen unga Malmöbor i

arbete eller studier

Första tertialet 2012 var i medeltal 3 451 unga malmöbor, 18-24 år, inskrivna på Arbetsförmedlingen, motsvarande 22,6 % av arbetskraften. Det är en ökning jämfört med tertial 1 2011 då antalet arbetslösa ungdomar var 3 049, motsvarande 21,5% av arbetskraften. Som arbetslösa räknas här öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd.

I Stockholm och Göteborg har arbetslösheten minskat jämfört med för ett år sedan medan i Malmö i stället har ökat något.

Under den senaste tioårsperioden var ungdomsarbetslösheten i Malmö som lägst åren 2007 och 2008. Den omfattande finanskrisen med åtföljande lågkonjunktur medförde att arbetslösheten började stiga 2009 för att hamna på nuvarande höga nivå. Arbetsförmedlingen förutser en viss fortsatt ökning av arbetslösheten i såväl riket som helhet som i Skåne under 2012, varför den höga arbetslösheten förväntas bestå även i Malmö.

En jämförelse mellan rikets tre största städer visar en genomsnittlig arbetslöshet för ungdomar tertial 1 2012 i Stockholm med 7,4 %, Göteborg 13,6 % och Malmö 22,6 %.

Under hösten 2011 började Arbetsförmedlingen beräkna arbetslösheten som andel av arbetskraften i stället för som andel av befolkningen. Den nya beräkningsmodellen visar högre arbetslöshetstal
än vid jämförelse mot befolkningen.

Till toppen