Delårsrapport 1, 2012

För att utvärdera graden av måluppfyllelse av kommun-fullmäktiges mål ska bland annat nedan mätas, analyseras och rapporteras i delårsrapporter och årsredovisning.

Trafikljus är metoden vi använder för uppföljningen av målen i samband med delårsrapport och årsredovisning. Rött ljus innebär att målet inte är uppfyllt, gult att vi är på rätt/god väg, och grönt att målet är uppfyllt. Vitt ljus innebär att det inte har kunnat göras någon tillämplig uppföljning.

I denna delårsrapport följs de mål upp där det finns mätvärden för de målindikatorer som anges i budgeten. Övriga mål har vitt ljus.

Klicka på respektive mål för att läsa mer!

Målnummer Mål Trafikljus
Mål 1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Förändringen av andelen unga malmöbor
i arbete eller studier
Mål 2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier
Mål 3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin
Mål 4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan
Mål 5 Personalen i förskolan ska ha tid att se varje barn och dess unika behov Förändringen av personaltätheten i förskolan
Mål 6 Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Förändringen av elevernas måluppfyllelse
Mål 7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande
Mål 8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan
Mål 9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete
Mål 10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker
Mål 11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med ”Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering”
Mål 12 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende
Mål 13 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Förändringen av trygghetsindex
Mål 14 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar
Mål 15 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna
Mål 16 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den
totala befolkningen
Förändringen av andelen medarbetare med
utländsk bakgrund på alla nivåer
Mål 17 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda
Mål 18 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken
Mål 19 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner
Mål 20 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor
Mål 21 Luftföroreningarna ska minska Antalet platser i Malmö där miljökvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids
Mål 22 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra
hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriterier
Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av Miljöstyrningsrådets kriterier
Mål 23 Biologisk mångfald ska värnas Andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i Miljöbyggprogram Syd
Mål 24 Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden
Mål 25 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Till toppen