Delårsrapport 1, 2012

Prognos för hela kommunen

De i prognoserna angivna kommunbidragen till nämnder och verksamheter baseras på beslutade förändringar till och med april 2012. I budgeten för år 2012 antagen av kommunfullmäktige i juni 2011 upptogs 14 043 Mkr som nettokostnad.

För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 13 993 Mkr vilket motsvarar en ökning med 6,5 %. Om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas blir ökningen 5,8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -14 Mkr för år 2012. Det prognostiserade resultatet är 246 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

Nettokostnaderna under januari – april har uppgått till 4 620 Mkr om exploaterings- och realisationsvinsterna exkluderas. Om periodens nettokostnader skrivs fram till helår utifrån en erfarenhetsmässig fördelning av tertialens kostnader under året blir nettokostnaden för helåret drygt 100 Mkr högre än den nu redovisade prognosen.

Utifrån faktisk nettokostnad under januari – april finns en risk att nämnderna i prognosen underskattat kostnadsläget de följande åtta månaderna.

Prognos för nämnderna

Av nämnderna prognostiserade större budgetavvikelser kommenteras nedan.

Finansiering

Finansförvaltningen och hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på sammanlagt 270 Mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas överstiga budget med 127 Mkr främst beroende på ett högre skatteunderlag under 2011 och 2012.

Internbanken prognostiserar ett överskott på sammanlagt 37 Mkr främst till följd av ej budgeterade kreditivräntor samt en högre utdelning från Copenhagen Malmo Port.

Budgeterade personalomkostnader och pensionskostnader beräknas lämna ett överskott på 61 Mkr.

Bolag och kommunalförbund prognostiserar ett överskott på drygt 19 Mkr främst till följd av ökade intäkter från Copenhagen Malmo Port.

Kommunstyrelse

För kommunstyrelsens verksamhet prognostiseras ett överskott om 23 Mkr, varav 10 Mkr är en förväntad effekt av det nya avtal som slutits avseende färdtjänst. Resterande överskott återfinns inom kommunstyrelsens projekt och utredningsanslag, utvecklingskostnader för ekonomisystem, skolutveckling samt skadekostnader.

Överförmyndarnämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott om 5,9 Mkr. Befarat underskott var känt redan vid årets början och avser kostnader för godmansarvoden.

Realisationsvinster

Realisationsvinster budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För perioden januari-april har realisationsvinsterna uppgått till sammanlagt 2,1 Mkr. För år 2012 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 2,1 Mkr.

Vinster i exploateringsverksamhet

Vinster i exploateringsverksamheten budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För perioden januari-april har vinsten uppgått till sammanlagt 36,8 Mkr. För år 2012 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 147,9 Mkr.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott om 15 Mkr. Överskottet förklaras av minskade kapitalkostnader samt tillfälliga intäkter från bl.a. markanvisningar.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 4 Mkr, vilket förklaras med att kostnaden för föreningsbidrag till anställningar som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning kommer att understiga budget och att nya anläggningar och ombyggnationer kommer att färdigställas senare än vad som beaktats i budgeten.

Stadsdelsfullmäktige och sociala resursnämnden

Stadsdelarna och sociala resursnämnden prognostiserar sammantaget ett underskott om 93 Mkr exklusive statsbidrag flyktingar.

Läs mer

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 63 Mkr. Underskottet i individ och familjeomsorgen är ett netto som består av överskott i några delverksamheter och underskott i andra. En delverksamhet är åtgärder för hem- och bostadslösa. För 2012 prognostiseras denna verksamhet kosta 163 Mkr, vilket är 70 Mkr mer än budgeterat.

Vård och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott om 25 Mkr. Underskottet återfinns bl.a. inom personlig assistans (LASS), då utbyggnaden av LSS-boenden ännu inte matchar den efterfrågan som finns samt inom korttidsvården.

Stadsdelarnas verksamheter för skola och fritidshem prognostiserar ett underskott om 27 Mkr. Orsakerna är varierande för de olika stadsdelarna. Svårigheter att fullt ut anpassa organisationen till elevantalet och ett ökat behov av stöd till eleverna är de främsta orsakerna.

Centrum prognostiserar ett totalt underskott med 13,5 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Västra innerstaden prognostiserar ett underskott med 10,5 Mkr trots att befolkningsprognosen visar en lägre befolkningsökning än vad resurstilldelningen baserats på. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott med 6,6 Mkr. Stadsdelen räknar inom individ- och familjeomsorgen med underskott avseende institutionsplaceringar för barn och unga. Trots att effekter av insatta åtgärder redan vägts in i prognosen visar stadsdelen också underskott för vård och omsorg t f a ett högt utnyttjande av korttidsplatser.

Helårsprognosen för Hyllie visar ett underskott på 14,3 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott med 10,3 Mkr. Ett ökat antal vårdtagare i särskilt boende och i korttidsvård, vård och omsorg, är de främsta anledningarna till underskottet. Även skol- och förskoleverksamheten visar ett underskott. Detta beror framförallt på ökade kostnader för specialverksamheter och stödinsatser. Ett åtgärdsprogram för att uppnå en ekonomi i balans kommer att arbetas fram och beslutas på stadsdelsfullmäktiges junisammanträde.

Fosie prognostiserar ett underskott på 12 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet kvarstår ett underskott om 8 Mkr. De 8 Mkr består av ett prognostiserat underskott på 9 Mkr inom skolan och ett överskott på 1 Mkr inom gemensam verksamhet. Underskottet inom skolan beror främst på färre elever än beräknat och högre personalkostnader än budgeterat.

Oxie prognostiserar ett underskott om 1,6 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet kvarstår ett underskott om 0,5 Mkr.

Rosengård prognostiserar ett underskott på 14 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Husie prognostiserar ett underskott om 4,1 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Kirseberg prognostiserar ett underskott om 13,3 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott om 8,9 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamhetsområdena skola och fritidshem, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Stadsdelsfullmäktige tog vid sitt sammanträde i april beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar målinriktat med beslutade åtgärder för att vända den negativa trenden. Av beslutade och planerade åtgärder för 2012 års budget har en beräknad effekt på drygt 10 Mkr inkluderats i det prognostiserade resultatet. Prognosen är en förbättring med 3,3 Mkr jämfört med prognos lämnad i mars månad. Prognosen för skola och fritidshem, -9,0 Mkr, förutsätter anpassningar i förvaltningens skolverksamhet inför hösten, i enlighet med förslagen i stadsdelens skolutredning. Utan en sådan anpassning är prognosen att årets resultat för skola och fritidshem kan komma att försämras väsentligt. Prognosen för vård och omsorg, -2,2 Mkr, förutsätter att stadsdelens behov av särskilda boendeplatser minskar under året, att omstruktureringsansökan gällande avveckling av korttidsenheter beviljas samt lägre kostnader för bemanning. En ytterligare osäkerhetsfaktor är befolkningens behov när det gäller bl.a. särskilt boende och särskilt stöd till elever. För att ytterligare anpassa kostnaderna inom samtliga verksamheter under 2012 motsvarande 8,9 Mkr kommer förvaltningen att som förslag lägga fram en anpassning motsvarande 2,1 % för samtliga verksamhetsområden.

För sociala resursnämndens verksamheter prognostiseras ett underskott med 12,9 Mkr samt för statsbidrag flyktingar ett underskott med 19,1 Mkr. Efter avräkning av personlig assistans och statsbidrag flyktingar prognostiseras ett överskott med 2,2 Mkr.

Stäng

Ekonomisk hjälp

Budget för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, uppgår för 2012 till 745 Mkr. När åtta månader återstår av året prognostiseras ett underskott vid årets slut på 102 Mkr.

Till toppen