Delårsrapport 1, 2012

Periodens resultat

Under perioden januari – april uppgick verksamhetens nettokostnader till 4 582 Mkr vilket var en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år. Om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas blev nettokostnadsökningen 5,8 %.

Under den gångna 12-månadersperioden maj 2011 – april 2012 har nettokostnaderna varit 4,5 % högre än den föregående 12-månadersperioden om realisationsvinster exkluderas.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev under januari – april 2,6 % högre än under föregående år.

Att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag avspeglas i en försämrad resultatutveckling under perioden.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 54 Mkr. Periodresultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till 187 Mkr.

Redovisningsprinciper

Från och med år 2012 följer Malmö intentionerna i den idéskrift utgiven av Rådet för kommunal redovisning, som beskriver redovisning av markexploatering. Enligt denna skall mark som är under exploatering omklassificeras från anläggningstillgång till omsättningstillgång. När kommunen säljer tomter under exploatering säljer vi därmed omsättningstillgångar. Om det uppstår en vinst eller förlust vid denna försäljning skall denna betraktas som verksamhetens kostnader eller intäkter. Detta innebär också att försäljning av exploateringsmark inte omfattas av huvudregeln om balanskravsutredning att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar inte får tillgodoräknas i balanskravsutredningen.

Under perioden har i övrigt samma redovisningsprinciper tillämpats som under år 2011.

 


Konjukturen

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtids-förväntningar ljusnar.

Läs mer

Helårsprognos

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -14 Mkr för år 2012. Det är 246 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

Läs mer

Befolkningen

Den senaste befolkningsprognosen visar en lägre befolkning under 2012 jämfört med prognosen från 2011, som var underlag för budget 2012.

Läs mer

Ekonomin

Utvecklingen av arbetade timmar under 2011 och 2012 har blivit starkare än vad som prognostiserades under hösten 2011.

Läs mer

Medarbetarna

Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inkl visstidsanställda med timlön till 21 212, en ökning med 698 jämfört med 2011.

Läs mer

Kommunens bolag

Kommunens företag omsatte 1 796 Mkr under perioden att jämföras med 1 607 Mkr under samma period föregående år.

Läs mer

Till toppen